Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW)

Liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej jest Gmina Wałbrzych, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył rolę Instytucji Pośredniczącej. To do niej będzie należało wdrażanie ZIT AW. Gmina Wałbrzych będzie wykonywać swoje zadania za pomocą utworzonej w tym celu jednostki organizacyjnej gminy – Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW).

Najważniejsze zadania IPAW dotyczą:

  • przeprowadzania naboru i oceny wniosków o dofinansowanie
  • zawierania umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania
  • rozliczania podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu
  • monitorowania postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej realizuje projekt pod nazwą „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IP AW w ramach RPO WD w roku 2016”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11, działanie 11.1.

Wartość projektu wynosi 4 433 823,53 zł, w tym udział środków Unii Europejskiej 3 768 750,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Celem ogólnym projektu: zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020

Planowane efekty to m.in.:

– zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie RPO WD 2014-2020,

– sprawny system doboru i wyboru projektów do dofinansowania,

– zapewnienie kontroli projektów,

– zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie i wdrażanie RPO WD 2014-2020,

– zapewnienie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania (wyboru projektów) RPO WD 2014-2020,

– zapewnienie skuteczności i efektywności działań informacyjnych i promocyjnych.