Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Odpowiedź: Zgodnie z  „Wytycznymi programowymi  IZ RPO WD dot. zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020” projekty tworzące „Listę A” powinny zostać scharakteryzowane za pomocą następujących elementów:

a) Liczba porządkowa

b) Nazwa projektu

c) Nazwa wnioskodawcy

d) Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu

e) Cel (cele) projektu

f) Zakres realizowanych zadań

g) Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji np. adres

h) Szacowana (orientacyjna) wartość projektu

i) Prognozowane produkty i rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji

Punkt h wskazuje na szacunkowy charakter danych ujętych w LPR. Na tej podstawie, dopuszczalne będą nieznaczne rozbieżności powstałe w związku z doszacowaniem kwot po sporządzeniu np. kosztorysów, uzasadnienie rozbieżności powinno być zamieszczone we wniosku o dofinansowanie.