Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Działanie 3.3.4 B:

  1. Wnioskodawcą jest MŚP (spółdzielnia mieszkaniowa). Projekt będzie objęty pomocą publiczną na podstawie Rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, art.38. Czy w tym wypadku kwalifikowalne są wydatki na dokumentację projektu, nadzór autorski, inżyniera kontraktu i promocję? Czy wydatki te można objąć w projekcie pomocą de minimis? Jaka będzie wysokość pomocy de minimis: 85% czy 55% jak wyliczony poziom pomocy publicznej zgodnie z art.38?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 GBER, „kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne”. Zatem kwalifikowalność dokumentacji, nadzorów, inżyniera i promocji należy oprzeć na pomocy de minimis. Pomoc de minimis wyniesie 85% ale nie więcej niż 200 000 euro.

  1. W SZOOP zawarto informację, że dla potwierdzenia zamierzonych celów termomodernizacyjnych powinno się opracować audyt po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu (brak mowy o świadectwie charakterystyki energetycznej). W regulaminie konkursu (p. 4 ) zawarto zapis: „Osiągnięcie zamierzonych celów modernizacyjnych powinno zostać potwierdzone świadectwem charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu realizacji projektu.” Powtórny audyt należy przedłożyć tylko w przypadku problemów z osiągnięciem wskaźników. Proszę o informację czy konieczne jest zatem sporządzenie powtórnego audytu energetycznego/efektywności energetycznej? Czy wystarczy świadectwo charakterystyki energetycznej?

Odpowiedź:

Audyt energetyczny/efektywności energetycznej – ma zapewnić, że projekt uzyska wymagany minimalny poziom oszczędności energii (i dodatkowe punkty za przekroczenie poziomu minimalnego). Świadectwo charakterystyki – sporządzane jest na potrzeby wskaźnika „Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii”. Żeby stwierdzić poprawę klasy, potrzebne jest świadectwo sprzed i po realizacji projektu i na potrzeby tego wskaźnika konieczne jest porównanie dokumentów. Powtórny audyt wymagany jest w sytuacji, gdy wnioskodawca wprowadzi zmiany do projektu – wówczas wnioskodawca musi udowodnić, że mimo zmian jego projekt będzie nadal kwalifikowalny (że wciąż gwarantuje deklarowany poziom oszczędności energii).

  1. Świadectwo charakterystyki energetycznej ma służyć zweryfikowaniu wartości osiągniętego wskaźnika „Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii”. Jest to wskaźnik produktu. Kiedy opracować świadectwo charakterystyki energetycznej? Bezpośrednio po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu? Na zakończenie projektu wskaźnik produktu powinien być osiągnięty i potwierdzony. Czy też 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu jak dla potwierdzenia wskaźników rezultatu?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem dokumentacji konkursowej, wartość docelowa dla wskaźnika produktu to wyrażony liczbowo stan danego wskaźnika na moment zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa). W przypadku świadectwa będzie możliwe sporządzenie dokumentu po zakończeniu rzeczowym, w oparciu o metodę obliczeniową.

Działanie 3.3.4 C:

1.       W przypadku gdy planowana jest w projekcie budowa nowego budynku demonstracyjnego: czy kwalifikowalne są wydatki związane z pracami wykończeniowymi, sanitariatami, oświetleniem czy przyłączami? Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SZOOP niekwalifikowalne są wydatki na roboty budowlane dot.  remontu  sanitariatów  czy    instalacji w  zakresie  nie  związanym bezpośrednio  z  poprawą  efektywności  energetycznej. W przypadku nowobudowanego budynku, aby mógł spełniać funkcję demonstracyjną i być użytkowany do celów publicznych niezbędne jest wykonanie wszelkich prac wykończeniowych tj. np. sanitariaty z wyposażeniem, malowanie ścian, wykładziny podłogowe, przyłącza, instalacje itd. Czy będą to koszty kwalifikowalne?

Odpowiedź:

W przypadku nowego budynku, można uznać wydatki związane z pracami wykończeniowymi za kwalifikowalne. W przypadku budynków demonstracyjnych wnioskodawca powinien osiągnąć coś więcej, niż tylko budynek energooszczędny, dlatego punktowane są rozwiązania takie jak odzysk wody deszczowej czy zielone ściany i dachy. W takim przypadku wnioskodawca będzie mógł w szerszym zakresie wykorzystać różne nowe technologie, czy to w zakresie instalacji wodnych i sanitarnych (np. odzysk wody deszczowej albo „szarej”), inteligentne systemy sterowania budynkiem, fotowoltaika – do tego wszystkiego konieczna jest swoboda w planowaniu instalacji. Wyposażanie budynku w meble i inne sprzęty wymagane jego funkcją będą niekwalifikowalne ponieważ wykraczają poza cel działania 3.3.4.