Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

PYTANIE:

Wnioskodawcą jest Fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej, przedmiot projektu to stworzenie portalu. Czy istnieje możliwość wpisania do Wniosku operatora, który po okresie realizacji projektu będzie zarządzał w/w portalem. Operatorem tym byłaby spółka, w której 100% udziałów na Wnioskodawca. Czy wybór takiego operatora musiałby nastąpić zgodnie z zasadą konkurencyjności?

Z racji tego, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w projekcie nie występować będzie pomoc publiczna. Czy w przypadku dopuszczenia „operatora” należałoby przebadać  go pod kątem występowania pomocy publicznej?

ODPOWIEDŹ:

Termin wyłonienia operatora leży w gestii beneficjenta. Co do zasady operator powinien zostać wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu. Koszty i przychody z tytułu uwzględnienia występowania operatora projektu powinny zostać przewidziane w analizie finansowej/wyliczeniach dotyczących luki finansowej (szczegóły do zapoznania się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w kategorii Poradniki w dokumencie pn. „Analiza finansowa na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – przykłady.”).

Mimo, że wybierzecie Państwo operatora  zgodnie z zasadą konkurencyjności, to i tak występuje zagrożenie dotyczące wystąpienia pomocy publicznej. Dlatego,  też należy przeanalizować możliwość  występowania pomocy publicznej w kontekście czerpania korzyści ze stworzonej w ramach projektu infrastruktury.  Ostateczna ocena przeprowadzona zostanie na etapie oceny formalnej przez ekspertów.  Zgodnie z  procedurą oceny w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny lub dalszej oceny.