Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

PYTANIE:

Czy aplikując o dofinansowanie w ramach  działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  jako Beneficjent będziemy musieli  wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli nasze przedsięwzięcia nie mieszczą się w grupie oddziaływań określonych w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010r. 

Czy w związku z tym powinniśmy jednak wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej decyzji, aby otrzymać odmowną decyzję, czy wystarczyłoby oświadczenie lub zaświadczenie, że decyzja OOŚ nie jest wymagana.

Rewitalizacja naszych obiektów będzie dotyczyła głównie remontu elewacji z dociepleniem lub bez – w zależności od decyzji konserwatora, oraz  remontu wewnątrz budynku oraz dodatkowo (nie w każdym obiekcie ale pojawią się) prace tj.: wymiana stolarki okiennej , remont instalacji  gazowej , elektrycznej, wod.-kan., drenaż  i izolacja.

ODPOWIEDŹ:

 

  1. Oświadczenie „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe”
  2. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
  3. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

 

załączniki powyższe dotyczą przedsięwzięć w rozumieniu pkt 13 ust. 1 art. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. zamierzeń budowlanych lub innej ingerencji w środowisko polegającej na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.

Ponadto, remonty w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu ww. definicji.

Dla projektów, w ramach których nie będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z powyższą definicją, nie ma obowiązku dołączania do wniosku o dofinansowanie wymienionych załączników środowiskowych.

W przypadku, gdy w zakresie projektu realizowane/planowane jest przedsięwzięcie spełniające definicję ww. zastosowanie mają również zapisy szczegółowe zawarte w instrukcjach do przedmiotowych załączników:

  1. „Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000” dotyczy dodatkowo przedsięwzięć nie zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) oraz nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
  2. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dotyczy dodatkowo przedsięwzięć nie zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), które nie pogarszają stanu jednolitych części wód ani nie uniemożliwiają osiągnięcia dobrego stanu/potencjału.

Zagadnienia wymienione w pkt. A i B winny być uregulowane w uzasadnieniu do decyzji środowiskowej jeśli projekt dotyczy przedsięwzięć zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Jednocześnie informuję, że w przypadku, kiedy beneficjent nie ma obowiązku składania w/w dokumentów, nie ma również potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń lub zaświadczeń, że decyzja OOŚ nie jest wymagalna. Beneficjent ma obowiązek opisać ten fakt we wniosku.