Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

PYTANIE:

Chcemy aplikować o środki w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. Chcemy uzbroić tereny inwestycyjne. Obecnie ogłaszamy przetarg na wykonanie zaplanowanych przez nas działań. Chcemy zacząć realizację zadania już na przełomie marca i kwietnia. Pytanie moje dotyczy tego czy możliwe będzie otrzymanie dotacji i uznania naszych kosztów jak koszty kwalifikowane jeżeli rozpoczniemy prace w kwietniu 2016r i będziemy je realizować do np. sierpnia 2017r. Podczas tego czasu złożymy wniosek o dofinansowanie, otrzymamy dotację i podpiszemy umowę. Jednocześnie w tym czasie będziemy dokonywać odbiorów częściowych prac i wykonywać  będziemy płatności częściowe. Protokół końcowy i płatność końcowa będzie już po podpisaniu umowy o dofinansowanie (oczywiście w przypadku otrzymania dofinansowania). Czy koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będą kwalifikowane jeżeli będę poniesione na podstawie częściowego odbioru prac? Czy możemy w ogóle odbierać częściowo prace? Nie zdyskwalifikuje nas to w uznaniu tych środków jako kwalifikowane?

ODPOWIEDŹ:

W nawiązaniu do zapytania odnośnie kwalifikowalności wydatków w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuję, że zgonie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Spójności na lata 2014-2020,  „Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ PO/IP PO/IW PO wniosku o dofinansowanie w ramach PO, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.”

Jednak w przypadku działania 1.3 i projektów dotyczących terenów inwestycyjnych ważniejsza wydaje się inna kwestia. Otóż, zgodnie z informacją zawartą w harmonogramie naborów RPO WD, wszystkie projekty w ramach konkursu o dofinansowanie projektów dotyczących przygotowania terenów inwestycyjnych (działanie 1.3, schemat 1.3.A) będą objęte pomocą publiczną. Taka pomoc musi wywoływać efekt zachęty. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie musi być złożony PRZED rozpoczęciem prac nad projektem. Według definicji zawartej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 za rozpoczęcie prac uważa się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna – zależnie od tego, co nastąpi najpierw. 
Jeśli uwzględnimy powyższe obostrzenia związane z pomocą publiczną i efektem zachęty, nie wydaje się możliwe rozpoczęcie już w kwietniu br. realizacji inwestycji wg przedstawionego przez Państwa harmonogramu (zwłaszcza, że planują już Państwo odbiory i płatności częściowe), ponieważ wniosek o dofinansowanie może być złożony najwcześniej dopiero w sierpniu br. (zgodnie z terminem wskazanym w aktualnym harmonogramie konkursów RPO WD). Zgodnie z przepisami pomocy publicznej oznaczałoby to niekwalifikowalność projektu. Za rozpoczęcie prac nie uznaje się tylko zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, i tylko tego rodzaju działania mogą być wykonane przed złożeniem wniosku.