Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

PYTANIE:

Na zlecenie wspólnoty opracowuję audyt wraz z dokumentacją projektową na termomodernizację budynku i jego odwodnienie. Wspólnota mieszkaniowa zamierza aplikować o dotację w ramach programu 3.3.4.

Ściany zewnętrzne budynku są spękane, prawdopodobnie z powodu szkód górniczych.

Przed termomodernizacją – ociepleniem ścian zewnętrznych konieczne jest wzmocnienie budynku, np. przez założenie plomb, klamr.

Moje pytanie jest następujące:

1. czy roboty wzmocnieniowe budynku będą kosztem kwalifikowalnym jeżeli dokumentacja projektowa na termomodernizację będzie obejmowała także rozwiązanie techniczne wzmocnienia budynku?

2. czy opracowanie pn. ekspertyza techniczna nt. przyczyn pękania ścian może być kosztem kwalifikowalnym jeżeli będzie załącznikiem do projektu?

ODPOWIEDŹ:

Co do zasady w ramach działania mogą zostać zrealizowane prace mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej budynku tzn. jeżeli w audycie energetycznym wymienione prace zostały wskazane jako niezbędne i nie są sprzeczne z zapisami dokumentacji konkursowej.

Mówiąc o kwalifikowalności wydatków w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym można kwalifikować inne rodzaje wydatków biorąc pod uwagę następujące dokumenty i wytyczne:

– Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

– Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020 stanowiące załącznik nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020; http://rpo.dolnyslask.pl/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020-2/

– Dokumentacja konkursowa działania 3.3  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym RPO WD, Schemat 3.3 B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych (opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 29 lipiec 2016 r.)

Wszystko, co wiąże się bezpośrednio z termomodernizacją może być uznane za kwalifikowalne. W tym przypadku będą to wszystkie prace zmierzające do przygotowania podłoża (ściany) do termomodernizacji.

Jeżeli w budynku część prac nie wiąże się bezpośrednio z termomodernizacją przegród ani przygotowaniem przegród do termomodernizacji należy je wyodrębnić, zasada ta miałaby też odzwierciedlenie w kwalifikowalności ekspertyzy.

Racjonalność budżetu oraz zasadność ponoszenia poszczególnych wydatków będzie przedmiotem oceny projektu.