Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 30 listopada 2015 do 19 lutego 2016

Nabór wniosków na projekty wspierające działania przedsiębiorców sektora MŚP, dotyczące zwiększenia zastosowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Projekty mają być realizowane na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Konkurs nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-006/15 ogłaszany jest przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) – Gminę Wałbrzych w ramach RPO WD 2014-2020 – Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW, Schemat 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Zadania ZIT AW (Instytucji Organizującej Konkurs), w szczególności w zakresie prowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowania oraz zawierania umów o dofinansowania projektu z Wnioskodawcami, wykonuje powołana w tym celu jednostka organizacyjna Gminy Wałbrzych, tj. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW).

Informacje o naborze

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/ oczywistych omyłek

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie IPAW formularza (zakres danych zawartych we wzorze wniosku o dofinansowanie nie uległ zmianie).

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu (zgodnie z pkt 7 Tryb naboru i wyboru projektu niniejszego Regulaminu):

a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu.

b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian.Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej IPAW.

Oryginał wniosku wraz z załącznikami musi być podpisany i parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub udzielonym pełnomocnictwem (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS).

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć:

 • kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub
 • kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie.

Wniosek należy dostarczyć do IPAW we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

                    Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje                                      

Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP 

Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP,

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

 

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. Słowackiego 23a

58-300 Wałbrzych

W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej liczy się data jej faktycznego wpływu do IPAW, a nie data jej nadania.

Wnioski można dostarczać:

 • osobiście: do Punktu Przyjęć Wniosków (Sekretariat) w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a,
 • kurierem lub listem poleconym na adres: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych,

Termin:

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.5, Podziałania 1.5.2, Schematu 1.5 A odbywać się będzie w terminie:

od godz. 8.00 dnia 30.11.2015 r. do godz. 15.00 dnia 19.02.2016 r.

 

Uwaga!

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu IOK może wystąpić do Wnioskodawcy o zaktualizowanie wniosku na formularzu Systemu Naboru i Oceny Wniosków SNOW (w przypadku uruchomienia systemu).

Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez IPAW. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzupełnień braków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie zostaną przekazane Wnioskodawcom pisemnie. Dodatkowo informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej IPAW (www.ipaw.walbrzych.eu) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat procedur weryfikacji technicznej, oceny zgodności ze Strategią ZIT AW, oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Szacuje się, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na czerwiec 2016 r.

 

 

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto  może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim Beneficjentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Na co można otrzymać dofinasowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą np. na:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.

Innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-,wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Pomoc będzie przyznawana dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw na dowolną formę inwestycji początkowej.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015.1377) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi równowartość 10 575 000 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 EUR = 4,2405 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28.08.2015r.) alokacja w PLN wynosi 44 843 288 PLN.

Beneficjenci chcący realizować projekty, w momencie aplikowania o środki muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków przeznaczonych na konkurs ogłaszany przez ZIT AW (w przypadku realizacji projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej) czy z puli środków przeznaczonych na konkurs horyzontalny ogłaszany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Zasady finansowania projektów

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Okres realizacji projektu

 • Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Powyższa reguła nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, których okres kwalifikowalności rozpoczyna się od 1 stycznia 2014r.

Rozpoczęcie projektu, z zastrzeżeniem ww. wydatków w terminie wcześniejszym niż po zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

 • Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do IPAW nie później niż do 31 stycznia 2018 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu można kierować do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, która wykonuje zadania Gminy Wałbrzych (IOK) w zakresie przeprowadzenia konkursu poprzez:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, Słowackiego 23A,  58-300 Wałbrzych.

Ogłoszenie o konkursie Poddziałanie 1_5_2_ZITAW- obowiązujące od 31 grudnia 2015r.

Ogłoszenie o konkursie Poddziałanie 1_5_2_ZIT AW- wersja archiwalna

 

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 5 Kwalifikowalność wydatków

Załącznik nr 7 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska

Załącznik nr 8 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Załącznik nr 9 Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu