Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 1 lutego 2016 do 31 maja 2016

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ            

– Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

Osi priorytetowej 2

„Technologie informacyjno-komunikacyjne”

Działanie 2.1

E-usługi publiczne

Poddziałanie 2.1.4

E-usługi publiczne – ZIT AW

 Nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych. Konkurs nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Informacje o naborze

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

 

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 01.02.2016r.r. do godz. 15.00 dnia 31 maja 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków, który funkcjonuje w formie nowego narzędzia i jest dostępny pod adresem https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ , w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie, będzie możliwe od dnia 16 maja 2016 r.

Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 31 maja 2016 r.

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową ( w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do sekretariatu IPAW pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) kurierem lub pocztą na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku(w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski) nie będą rozpatrywane.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem…………………………….

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr…………

Tytuł projektu…………………………………………………………………………….

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od godziny 8.00 dnia 1 lutego 2016r. do godziny 15.00 dnia 31 maja 2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na grudzień 2016 r.

Wzór umowy/ decyzji o dofinansowanie

Wzór umowy lub wzór decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi odpowiednio załącznik nr 2a lub załącznik nr 2b do Regulaminu i są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu. Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja wypełniania wniosku zostanie udostępniona wraz z generatorem.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

 

 

 

 

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
 • instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
 • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
 • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;
 • porozumienia ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 2.1 E-usługi publiczne w osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, tj.:

Przedsięwzięcia szczebla regionalnego i lokalnego dotyczące zwiększenia dostępu i jakości e-usług:

2.1. A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C), tj. projekty m.in. :

a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;

b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, np. GIS;

c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;

d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia;

e) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 081, 101.

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).

Dofinansowaniem w tym zakresie objęte zostaną projekty:

a) urzędów administracji samorządowej i urzędów administracji rządowej, które nie mają zasięgu krajowego dotyczące:

– tworzenia, rozwijania i integracji baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między tymi podmiotami (A2A),

– wspomagające procesy decyzyjne (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji – tzw. back office),

– upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi administracji.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101.

b) podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2).

Kategorią interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu jest kategoria: 081.

2.1 C. Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych, w tym:

a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) i/lub inne, istniejące e-usługi.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 079, 101.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Cross-financing: Możliwy w przypadku wydatków bezpośrednio związanych ze szkoleniem pracowników obsługujących zakupiony sprzęt/oprogramowanie – do 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, jest przewidziany w wyżej wymienionych kierunkach wsparcia wyłącznie jako jeden z elementów projektu służący osiągnięciu celów projektu. Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę jest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, zaś przeprowadzona analiza wykazuję niedostępność zasobów administracji publicznej.

Projekty powinny zawierać element zapewniający bezpieczeństwo systemów teleinformatycznym oraz przetwarzanych danych osobowych.

Na potrzeby oceny merytorycznej sugeruje się aby wnioskodawca wyodrębnił w harmonogramie rzeczowo- finansowym osobne kategorie wydatków dotyczące zakupu wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej.

Nie będą finansowane:

 1. Projekty związane z budową infrastruktury szerokopasmowej – realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),
 2. kompleksowe projekty dotyczące e‐integracji i rozwoju e‐ kompetencji – realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),
 3. Projekty dot. usług i aplikacji w zakresie włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-uczenia się i e- edukacji, umiejętności cyfrowych – realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),
 4. Projekty dot. wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (które będą finansowane w ramach RPO WD Działanie 3.3. i Działanie 3.5)
 5. Projekty dot. wyłącznie wykorzystania inteligentnych systemów transportowych (ITS) – (które będą finansowane w ramach RPO WD, Działanie 3.4),
 6. Projekty dot. zapewnienia odpowiednich narzędzi TIK wspomagających proces uczenia (które będą finansowane w ramach RPO WD Oś Priorytetowa 7).

 

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 20/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi – 6 016 000 Euro, tj. 25 646 809,60 PLN.

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu 2015 r., 1 euro= 4,2631 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzenia listy rankingowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:

a) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla dużych przedsiębiorców–do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

b) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • nieprzekraczającą 1 mln EUR (kwoty pomocy) – 80 % kosztów kwalifikowalnych;
 • dla pozostałych projektów kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres.

3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – 85 % kosztów   kwalifikowalnych.

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Minimalny wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.

Wartość projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. PLN.

Minimalna całkowita wartość projektu dla projektów partnerskich: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 3 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów

Załącznik nr 4 Lista wskaźników na poziomie projektu

Kwestionariusz samooceny urzędu

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczace naborów w ramach Działań 2.1 przygotowane przez IZ RPO WD 2014-2020, które mogą być pomocne Wnioskodawcom ZIT AW