Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 30 kwietnia 2018 do 30 listopada 2018

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
– Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w
ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020

Osi priorytetowej 1
Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW

Schemat 1.3 B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

Nr naboru RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18

1.Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.3 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP.

Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców realizujących projekty na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.

W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą Gminy: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AW rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty o znaczeniu/zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW. 

Jeden Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

2. Wszystkie terminy realizacji czynności określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli nie wskazano inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zasady wynikające z RPO WD, SZOOP RPO WD, a także odpowiednich przepisów prawa unijnego i krajowego.

5. W przypadku niezgodności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

6. Stosownie do art. 50 ustawy wdrożeniowej do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu i sposobu obliczania terminów, chyba że ustawa wdrożeniowa stanowi inaczej.

7. Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, w przypadku operacji obejmującej inwestycję w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Przez płatność końcową należy rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności, na rachunek bankowy Beneficjenta, a w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (np. wniosek rozliczający zaliczkę).

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Informacje o naborze

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snowipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 dnia 30 listopada  2018 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2018 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW mieszczącego się pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

 • Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
 • Tytuł projektu
 • Numer wniosku o dofinansowanie

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na czerwiec 2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie/-u projektu, która będzie zawierana  z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IPAW pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów. Przedmiotowy warunek dotyczy również partnerów wnioskodawcy.

W przypadku następującego kryterium weryfikacja odbywać się będzie podczas oceny projektu oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:

 •  Kryterium merytoryczne, Ocena finansowo-ekonomiczna projektu „Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji” – weryfikacja czy Wnioskodawca/partnerzy (jeśli dotyczy) nie jest/nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.).

Warunki zawarcia umowy/decyzji o dofinansowanie/-e:

 1. Termin na złożenie kompletnych, poprawnych i prawomocnych (jeśli wymagane) załączników do umowy/decyzji o dofinansowanie/-u wynosi 14 dni od dnia doręczenia informacji o wyborze projektu do dofinansowania. Termin ten, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu do 60 dni od dnia doręczenia informacji o wyborze projektu do dofinansowania.
 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 1 we wskazanym terminie, IOK może odstąpić od podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie/-u.
 3. Decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie dokumentów o których mowa w punkcie 1 może podjąć dla danego naboru Dyrektor IPAW.

Kwota, która może zostać  zakontraktowana  w  ramach  zawieranych  umów o dofinansowanie  projektów  w ramach  ogłoszonego  konkursu  uzależniona  jest od aktualnego  w  danym  miesiącu  kursu  EURO oraz  wartości  algorytmu  wyrażającego w PLN miesięczny  limit  środków  wspólnotowych  oraz  krajowych  możliwych  do zakontraktowania. Otrzymanie przez wnioskodawcę  informacji  o  przyznaniu dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

IPAW zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy.

Informacja w tym zakresie będzie przekazywana wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

W przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zostanie zobowiązany do stosowania obowiązujących na datę podpisania umowy wytycznych.

Wytyczne (oraz ich zmiany) publikowane są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich > Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Informacje na temat kontroli przeprowadzanych przez IPAW przed zawarciem umowy o dofinansowanie znajdują się w pkt. 28 niniejszego Regulaminu.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IPAW będzie wymagać złożenia załączników wymienionych we wzorze umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto IPAW będzie wymagać dodatkowo:

 • Oświadczenie Wnioskodawcy o niewystąpieniu jakichkolwiek zmian w sytuacji podmiotu w stosunku do stanu ujawnionego w rejestrze lub ewidencji (np. KRS lub CEIDG) podczas oceny formalnej wniosku, oraz w statucie, umowie lub innym dokumencie stanowiącym podstawę funkcjonowania podmiotu. W przypadku wystąpienia zmian Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu, np. uchwały lub umowy, z której wynika zmiana (jeśli dotyczy).

Uwaga: Jeżeli Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej należy przedłożyć oświadczenia wszystkich wspólników co do braku zmian w umowie spółki cywilnej lub Kopię umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami w przypadku zmian w umowie spółki.

 • Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie, o niezaleganiu w podatkach Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy). Uwaga 1: Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem dostarczenia do IPAW. Uwaga 2: W przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna, należy przedłożyć zaświadczenia lub oświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki. Uwaga 3: W przypadku jst., związków/ stowarzyszeń jst, innych jednostek sektora finansów publicznych wymagane jest złożenie oświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
 • Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy). Uwaga 1: Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem dostarczenia do IPAW. Uwaga 2: W przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna, należy przedłożyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki. Uwaga 3: W sytuacji gdy zaświadczenie dla spółki obejmuje również wspólników i brak jest możliwości uzyskania oddzielnych zaświadczeń dla wspólników, wówczas wraz z zaświadczeniem dla spółki należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że spółka jest zgłoszona jako płatnik wobec wspólników.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy) o niekaralności. Uwaga 1: W przypadku Wnioskodawcy niebędącego osoba fizyczną, oświadczenie składają wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub obowiązującymi przepisami. Uwaga 2: W przypadku gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna oświadczenia składają wszyscy wspólnicy. Uwaga 3: Oświadczenia powinny być podpisane przez osobę(y) do tego uprawnioną(e). Uwaga 4: Oddzielne wzory oświadczeń obowiązują dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi oraz wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi.
 • Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu, dla którego wymagany jest załącznik dot. klasyfikacji budżetowej.
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MŚP przedsiębiorcy Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy). Uwaga: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP składa się w przypadku, gdy w okresie pomiędzy złożeniem wniosku, a podpisaniem umowy zmienił się rok kalendarzowy bądź status Wnioskodawcy.
 • Formularz Identyfikacji Finansowej wraz z wyciągiem, zaświadczeniem/oświadczeniem banku wskazującym nr konta bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie (dot. również zaliczki). Uwaga: W sytuacji, gdy Wnioskodawca zamierza korzystać z zaliczki przy realizacji projektu należy złożyć dodatkowy formularz identyfikacji finansowej dotyczący rozliczania zaliczki.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera o aktualności informacji zawartych w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie złożonym wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Uwaga: Jeżeli w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a podpisaniem umowy przedstawione na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie informacje uległy zmianie, to należy ponownie złożyć Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera o aktualności informacji zawartych w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Uwaga: Jeżeli w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a podpisaniem umowy przedstawione na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie informacje uległy zmianie, to należy ponownie złożyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie otrzymanych Zaświadczeń o pomocy de minimis (wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w okresie pomiędzy złożeniem wniosku aplikacyjnego a podpisaniem umowy albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie) (jeśli dotyczy).
 • Oświadczenie dotyczące ubiegania się o środki z innych źródeł na sfinansowanie wydatków objętych przedkładanym projektem.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera/Podmiotu realizującego projekt o kwalifikowalności podatku VAT oraz zaświadczenie z właściwego US potwierdzające, że Wnioskodawca/Partner/Podmiot realizujący projekt jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Uwaga: Oświadczenie podlega weryfikacji z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z przepisami w zakresie podatku VAT (dotyczy Wnioskodawców, którzy zadeklarowali podatek od towarów i usług jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o dofinansowanie).
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy).
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu (jeśli dotyczy).
 • Kopia ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli dotyczy). Uwaga 1: Decyzja musi być ostateczna, co oznacza, że w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, żadna ze stron postępowania nie wniosła odwołania do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Ostateczność decyzji musi być potwierdzona przez organ ją wydający. Uwaga 2: W razie gdy roboty budowlane mają być prowadzone na podstawie zgłoszenia zamiaru ich wykonania, mogą być prowadzone, gdy właściwy organ nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Wnioskodawca dostarcza potwierdzenie od organu, że sprzeciw nie został wniesiony.
 • Harmonogram realizacji zamówień w ramach projektu.
 • Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014.
 • Wniosek o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL 2014.
 • Klasyfikacja budżetowa projektu (jeśli dotyczy).

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DODATKOWO PRZEDŁOŻYĆ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH

 • Do podpisania umowy w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta upoważnia pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno wskazywać na uprawnienie pełnomocnika do wykonywania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy/Beneficjenta wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie i ewentualnych aneksów, złożenia zabezpieczenia (jeśli dotyczy) oraz realizacją projektu. Uwaga 1: Powinno wymieniać wprost tytuł projektu, pełną nazwę programu operacyjnego oraz wskazywać działanie, podziałanie i schemat, w ramach którego składany był projekt. Uwaga 2: Powinno być udzielone co najmniej na czas realizacji i rozliczenia projektu.
 • Kopia dokumentów potwierdzających otrzymanie pomocy publicznej (jeśli dotyczą) związanych z wydatkami określonymi we wniosku o dofinansowanie (np. umowa).

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IPAW będzie ponownie sprawdzać w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP – dostępnym pod adresem https://sudop.uokik.gov.pl/home) poziom otrzymanej prze Beneficjenta pomocy de minimis. Czynność (sprawdzenie) zostanie odnotowana w Liście sprawdzającej spełnienie warunków do podpisania umowy o dofinansowanie. Wynik negatywny (przekroczenie dopuszczalnego poziomu pomocy) skutkować będzie obniżeniem kwoty pomocy de minimis lub odmową podpisania umowy o dofinansowanie.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy posługiwać się ubiegając się o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu .

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.ipaw.walbrzych.eu .

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB);
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • lokalne grupy działania (LGD).

Zgodnie z SZOOP RPO WD:

Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Wnioskodawca powinien potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych (typu statut), że charakter prowadzonej przez niego działalności jest zgodny z treścią wyżej przytoczonej definicji oraz udokumentować prowadzenie takiej działalności w okresie co najmniej jednego zamkniętego roku obrotowego przed dniem ogłoszenia konkursu.

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz realizacji projektu/inwestycji na terenie ZIT AW. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz potwierdzającego realizację projektu/inwestycji na terenie ZIT AW.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, określone dla Działania 1.3, Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, którego celem szczegółowym jest ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP .

W RAMACH KONKURSU MOŻLIWE SĄ DO REALIZACJI PROJEKTY W RAMACH SCHEMATU:  

1.3.B  Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

W zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących tworzenia infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu):

 • budowa/ rozbudowa/ przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP;
 • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu;
 • wnioskodawca dysponuje strategią / planem wykorzystania infrastruktury;
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/ jest na wyczerpaniu.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 pt. Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna
 • żywność wysokiej jakości
 • surowce naturalne i wtórne
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości, poprawiające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw;
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl.

Tylko wniosek:

 •  który w wyniku przeprowadzonej punktowanej oceny merytorycznej uzyska nie mniej niż 15% punktów (tzn. nie mniej niż 1,65 pkt.) możliwych do uzyskania za kryteriów merytoryczne ogólne otrzyma pozytywną ocenę merytoryczną.
 •  który w wyniku przeprowadzonej punktowanej oceny merytorycznej uzyska nie mniej niż 25% punktów (tzn. w ramach Schematu 1.3 B – nie mniej niż 1,5 pkt) możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów merytorycznych specyficznych otrzyma pozytywną ocenę merytoryczną.
 •  który w wyniku przeprowadzonej oceny strategicznej ZIT uzyska co najmniej 15 % punktów (tzn. w ramach Schematu 1.3 B – nie mniej niż 2,55 pkt) możliwych do uzyskania na tym etapie oceny

zostanie wybrany do dofinansowania.

Kryterium: „Sytuacja finansowa Wnioskodawcy” zostanie spełnione jeśli wnioskodawca dołączy do wniosku o dofinansowanie zawartą umowę kredytową, wystawioną przez właściwy podmiot promesę kredytową, promesę leasingową na minimalną kwotę równą wartości dofinansowania. W przeciwnym przypadku ocena kryterium odbywać się będzie na podstawie przedstawionej we wniosku o dofinansowanie analizy finansowej.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi:

3 462 087 EUR

(14 847 852, 52 PLN  kurs obowiązujący w czerwcu 2019: 1 Euro = 4,2887 zł)

W tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

– Schemat 1.3 B – 20 mln PLN

UWAGA: maksymalna  kwota wnioskowanego dofinansowania projektu nie może przekroczyć limitu alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs.

W ramach Schematu 1.3 B:

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 30 sierpnia 2021.

Końcem okresu kwalifikowalności wydatków jest 31.12.2023.

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie.

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność, projekt musi być zakończony.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Schemat 1.3 B

Kwota pomocy przyznana będzie zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną.

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Rzeczowe aktywa trwałe oznaczają aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie (zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporządzenia nr 651/2014).

Wartości niematerialne i prawne oznaczają aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna (zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 651/2014).

Kwota pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji (przy czym maksymalny poziom dofinansowania nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikowalnych).

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz.

„Zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji (Należy przez to rozumieć okres amortyzacji zgodny z polityką rachunkowości beneficjenta/operatora oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330), gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej. Dyskontowanie przychodów i kosztów operacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pozwala na osiągnięcie rozsądnego zysku (Art. 2 pkt. 39 rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.).

Wszystkie kwoty uwzględniane przy obliczaniu powinny być kwotami przed potrąceniem podatku lub innych opłat.

Wartość kosztów kwalifikowalnych powinna być dyskontowana do wartości na dzień przyznania pomocy. Stopę dyskontową należy przyjąć zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. 2008. 14. 6).

 • Wartość stopy bazowej do określenia stopy dyskontowej została opublikowana w Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich od dnia 1 marca 2018 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2018/C 53/03) – 13.02.2018, C 53/03). Na dzień ogłoszenia konkursu stopa dyskontowa wynosi 1,85. Jeżeli wartość ta ulegnie zmianie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, Beneficjenci zobligowani są do korekty wyliczenia kwoty pomocy.

Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis . 

Wydatki kwalifikowalne możliwe do finansowania na podstawie ww. rozporządzenia:

 • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu,
 • działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa do 5% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 2 ust.2 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 • jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 • jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 pkt.2, w wysokości 200 000 EUR lub 100 000 EUR w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy na infrastrukturę lokalną (przy czym maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis nie może przekraczać 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

W trakcie oceny weryfikowana będzie informacja o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku.

Ponowna weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez wnioskodawcę będzie występowała na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Niespełnienie ww. warunków będzie mogło skutkować obniżeniem kwoty pomocy de minimis lub odmową podpisania umowy o dofinansowanie.

Wartość projektu

Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

– Schemat 1.3 B – 20 mln PLN

UWAGA: maksymalna  kwota wnioskowanego dofinansowania projektu nie może przekroczyć limitu alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • telefon: (74)  84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30

w piątki w godz.: 7.30 – 14.30.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu .

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wyciąg z kryteriów wyboru projektów..

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Lista wskaźników na poziomie projektu dla Poddziałania 1.3.4

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu- Lista sprawdzająca projekt zgłoszony do dofinansowania w zakresie warunków formalnych i oczywistych omyłek

Dokumenty do umowy

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej