Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 1 września 2017 do 28 grudnia 2017

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ            

 – Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

Osi priorytetowej 1

  Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

 

Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17

 1. Celem konkursu  jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.5 określonych w SZOOP  RPO WD,  do których należy w szczególności podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW.

 1. Wszystkie terminy realizacji czynności określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli nie wskazano inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zasady wynikające z RPO WD, SZOOP RPO WD, a także odpowiednich przepisów prawa unijnego i krajowego.
 3. W przypadku niezgodności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 4. Stosownie do art. 50 ustawy wdrożeniowej do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.
 5. Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, w przypadku operacji obejmującej inwestycję w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej* na rzecz beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

*Przez płatność końcową należy rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności, na rachunek bankowy Beneficjenta a w pozostałych przypadkach datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (np. wniosek rozliczający zaliczkę).

Informacje o naborze

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Termin i sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie

od godz. 8.00 dnia 1 września 2017 r. do godz. 15.00 dnia 28 grudnia 2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 28 grudnia 2017 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS) [wraz z podpisanymi załącznikami].

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW mieszczącego się pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

 

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

– Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem

– Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr….

– Tytuł projektu

– Numer wniosku o dofinansowanie

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • gdy liczba ocenianych wniosków nie przekroczy 100 – orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r;
 • gdy liczba ocenianych wniosków przekroczy 100 – orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r.

Komunikat w sprawie zmiany terminu orientacyjnego rozstrzygnięcia naboru 1.5.2 z dnia 23 sierpnia 2018

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/-u projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniany o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jej treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej.

Kwota, która może zostać  zakontraktowana  w  ramach  zawieranych  umów o dofinansowanie  projektów  w ramach  ogłoszonego  konkursu  uzależniona  jest od aktualnego  w  danym  miesiącu  kursu  EURO oraz  wartości  algorytmu  wyrażającego w PLN miesięczny  limit  środków  wspólnotowych  oraz  krajowych  możliwych  do zakontraktowania. Otrzymanie przez wnioskodawcę  informacji  o  przyznaniu dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

IPAW zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy.

Wytyczne (oraz ich zmiany) publikowane są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich > Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy posługiwać się ubiegając się o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu .

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

 1. MŚP[1]
 2. zgrupowania i partnerstwa MŚP

Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Ważne!

Obowiązki związane z utworzeniem  partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej)  reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej).

Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący.

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólników spółki cywilnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz  dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do  rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014  z dn. 17 czerwca  2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu [GBER].

 

Mikroprzedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ww. typów beneficjentów , muszą prowadzić działalność gospodarczą ponad dwa lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia ogłoszenia naboru). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

Przy określeniu statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę także przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane.

Status przedsiębiorstwa poddawany jest ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz realizacji projektu/inwestycji na terenie ZIT AW. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz potwierdzającego realizację projektu/inwestycji na terenie ZIT AW.

[1] mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania  1.5 Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP– ZIT AW, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:

– wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

– dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkowe[1].

Ocenie  podlegać będzie,  czy  projekt  przyczyni  się  do  wprowadzenia  innowacji  produktowej  lub procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce  nowego  lub znacząco ulepszonego rozwiązania  w  odniesieniu  do  produktu  (towaru  lub  usługi),  procesu,  marketingu  lub organizacji.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

– innowację  produktową  – oznaczającą  wprowadzenie  na  rynek  przez  dane  przedsiębiorstwo nowego  towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;

– innowację     procesową – oznaczającą       wprowadzenie            do praktyki      w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

– innowację  marketingową  –  oznaczającą  zastosowanie  nowej  metody  marketingowej obejmującej  znaczące  zmiany  w  wyglądzie  produktu,  jego  opakowaniu,  pozycjonowaniu, promocji,  polityce  cenowej  lub  modelu  biznesowym,  wynikającej  z  nowej  strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

– innowację  organizacyjną  – polegającą  na  zastosowaniu  w  przedsiębiorstwie  nowej  metody organizacji  jego  działalności biznesowej,  nowej  organizacji  miejsc  pracy  lub  nowej  organizacji relacji zewnętrznych.

Dofinansowanie  może  otrzymać  wyłącznie  projekt,  który  przyczyni  się do powstania  innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Dodatkowym  efektem  projektu  może  być  wprowadzenie  nowych  rozwiązań  organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności  i  efektywności  przedsiębiorcy,  jednak  inne  rodzaje  innowacji, będące dodatkowym  efektem  projektu  wymienione  we  wniosku  o dofinansowanie  nie  podlegają ocenie.

W  ramach  powyższych  kierunków  wsparcia, możliwe  będzie  także  dofinansowanie inwestycji  prowadzących  do  zmniejszenia szkodliwego oddziaływania  na  środowisko, np.  ograniczające  materiało-,wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania  nowoczesnych  rozwiązań (technologii)  dotyczących  przeciwdziałaniu zmianom  klimatu  (np.  rozwój zeroemisyjnych
i  niskoemisyjnych technologii),  co  w  konsekwencji  zapewni ograniczenie negatywnych  skutków środowiskowych (z  wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie  efektywności  energetycznej  w przedsiębiorstwie).

 

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty: 

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy  Strategiczne  na  rzecz  inteligentnych  specjalizacji Dolnego Śląska, do  obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn  i  urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektów są:

001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

067 Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP.

[1] „inwestycja początkowa” oznacza:

 1. a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub
 2. b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późn. zmianami są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl.

Tylko wniosek który:

 • spełnił wszystkie kryteria formalne,
 • spełnił wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne,
 • uzyska nie mniej niż 15% punktów (tzn. nie mniej niż 2,1 pkt.) możliwych do uzyskania za kryteria merytoryczne ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR,
 • uzyska nie mniej niż 25% punktów (tzn. nie mniej niż 6,75pkt) możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów merytorycznych specyficznych,
 • w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności ze Strategią ZIT AW uzyska co najmniej 15% punktów (tzn. minimum 6,15 pkt.) możliwych do uzyskania na tym etapie oceny,
 • a w przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, uzyskał kolejno największą liczbę punktów

zostanie wybrany do dofinansowania.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla  RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Poddziałania 1.5.2 Schemat 1.5 A przewidziano kwotę dla :

 MŚP, zgrupowania i partnerstwa MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

2 836 436 EUR

( 11 844 956[1] PLN , kurs 1 EUR = 4, 176 PLN)

 

Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

[1] Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2017 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu/Pomoc publiczna

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  3  września  2015r.  w  sprawie regionalnej  pomocy  inwestycyjnej  w  ramach  celu  tematycznego  3  w  zakresie  wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów  operacyjnych  na  lata  2014-2020  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1377).

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b)dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu pkt. 9 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 • jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 • jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący dla „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu pkt. 9, w wysokości 200 000,00 EUR lub 100 000,00 EUR w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, wówczas projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

Kwota pomocy przyznana będzie na :

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy.

W przypadku przejęcia aktywów zakładu[1] uwzględniane są wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą. Transakcja musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowalnych związanych z przejęciem zakładu. W przypadku gdy członek rodziny pierwotnego właściciela lub osoba zatrudniona przejmuje małe przedsiębiorstwo, warunek nakazujący nabycie aktywów od osób trzecich niezwiązanych z nabywcą zostaje uchylony. Nabycie udziałów/akcji nie stanowi inwestycji początkowej.

W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającej modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku pomocy przyznaje na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowana w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Przy ustalaniu wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów należy brać pod uwagę zakres, w którym aktywa te są ponownie wykorzystywane. Przykładowo, jeżeli tylko 30% danego składnika aktywów (np. powierzchni hali produkcyjnej czy możliwości produkcyjnych maszyn, urządzeń) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb wprowadzenia nowego produktu/ usługi, tylko proporcjonalna część wartości księgowej aktywów powinna być brana pod uwagę dla potrzeb określenia wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wartość księgową należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac dotyczących projektu. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu powinna być trzykrotnie wyższa od wartości księgowej dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania aktywów.

Należy wskazać na podstawie jakich dokumentów księgowych ustalono wartość księgową ww. aktywów (np. ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków trwałych, dane z konta księgowego dla amortyzacji środków trwałych).

Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczania kosztów inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki:

a) należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;

b) muszą podlegać amortyzacji;

c) należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz

d) muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.

Wydatki nieobjęte rozporządzeniem w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców finansowane będą na podstawie rozporządzenia de minimis .

 • wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
 • wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,

Maksymalny poziom dofinansowania ww. wydatków jako pomocy de minimis będzie adekwatny do poziomu dofinansowania wyliczonego na podstawie obliczenia kwoty pomocy otrzymanej na inwestycję w projekcie na podstawie rozporządzenia w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

[1] art.2 pkt.49 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100.000 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.000.000 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujący adres mailowy:

 

pife@dolnyslask.pl

Zapytania do IPAW (w zakresie Strategii ZIT AW) można składać za pomocą:

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • telefon: (74)  84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30

w piątki w godz.: 7.30 – 14.30.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu oraz www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu .

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 1.5.2 - ZIT AW (Schemat 1.5 A)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu 1.5.2- ZIT AW

Regulamin konkursu 1.5.2 - ZIT AW (Schemat 1.5 A)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 1.5.2 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów

Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Poddziałania 1.5.2

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu w odniesieniu do wydatków o wart. poniżej 20 tys. PLN netto

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnści dla osób z niepełnosprawnościami Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020