Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 29 sierpnia 2016 do 25 października 2016

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ            

 – Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

Osi priorytetowej 3

  Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.4

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW

(Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych)

Nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Konkurs nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16 dotyczy projektów w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AW rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty realizowane na obszarze ZIT AW /zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW.

Aby projekt był kwalifikowalny, musi być realizowany w całości na obszarze ZIT AW.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z konkursem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Informacje o naborze

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ i przesyła wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 29 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00  dnia 25 października 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 25 października 2016 r.

Jednocześnie wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacje EXCEL z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się  za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku ( w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

 

Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem…………………………………

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu…………………

Tytuł projektu………………………………………………………………………………

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na maj 2017 r.

Komunikat-w-sprawie-zmiany-terminów-orientacyjnego-rozstrzygnięcia-naborów-3_3_B

Wzór umowy/ decyzji o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzany jest wraz z niniejszym Regulaminem i zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie.

Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

IPAW zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy/decyzji.

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 3.3.B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w Osi Priorytetowej  3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

3.3.B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią dotyczące m.in.:

 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię – komponent termomodernizacyjny;
 • modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne);
 • modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji, modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;
 • instalacji OZE – na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków;
 • instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną – komponent zarządzania energią;
 • element uzupełniający projektu (do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia w częściach wspólnych i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne.

 

Modernizacja kompleksowa oznacza, że każdy projekt powinien zawierać co najmniej komponent termomodernizacyjny oraz zarządzania energią (chyba, że system ten już istnieje i nie ma potrzeby rozwijania go). Ponieważ poprawne funkcjonowanie nowoczesnych systemów ogrzewania/chłodzenia wymaga świadomego ich użytkowania i często zmiany dotychczasowych zachowań, projekty powinny obejmować również element edukacyjny użytkowników docelowych. Nie powinien on się jednak ograniczać wyłącznie do technicznej instrukcji obsługi urządzeń (która powinna być zapewniona) ale powinien również odnieść się do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny – tzw. komponent edukacyjny. Jest to trzeci, obok komponentu termomodernizacyjnego oraz zarządzania energią, obowiązkowy element w projekcie.

Kategorią interwencji  (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszych konkursów jest kategoria 014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 38/16 z dnia 9 czerwca   2016 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl

Kryterium „Poziom zamożności gminy” w ramach tego kryterium przyznane będą punkty w zależności od poziomu zamożności gminy, na terenie której zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamożności gminy będzie liczony za pomocą wskaźnika G.

Dokument „Poziom zamożności gminy – wartość wskaźnika G dla gmin województwa dolnośląskiego” umieszczony wraz z dokumentacją na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Kryterium „Formuła realizacji projektu” – inwestycja realizowana za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) – oznacza to, że Wnioskodawca powinien dołączyć do Wniosku o dofinansowanie umowę albo wzór umowy, którą zamierza zawrzeć z firmą ESCO, w której zapisano co najmniej:

 • że wyłoniony wykonawca zostanie zobowiązany do przeprowadzenia na rzecz beneficjenta działań mających na celu obniżenie ponoszonych przez beneficjenta kosztów zużycia energii w obiektach o zagwarantowaną przez wykonawcę wielkość, poprzez wdrożenie rozwiązań obniżających zużycie energii,
 • podjęcie przez wykonawcę pełnej odpowiedzialności za osiągnięcie efektu ekonomicznego.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Schemat  3.3 B

3 797 076 Euro tj. 16 806 238 PLN

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w lipcu 2016  r., 1 EUR = 4,4261 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła;
 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%;
 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 6. dla projektu generującego dochód, w którym występuję pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne (ujęte na dzień składania wniosku o dofinansowanie w obowiązującym programie rewitalizacji znajdującym się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie programów rewitalizacji)  mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 15%.

Wartość projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000 PLN

Maksymalna wartość projekty: nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi

na zapytania indywidualne poprzez:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Czynny:

w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30

w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008

Tel.  (71) 776 95 01, (71) 776 96 51,Fax  (71) 776 98 41

pife@dolnyslask.pl

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT AW (w zakresie Strategii ZIT AW) można składać za pomocą:

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • telefon: (74) 84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

Przed zadaniem pytania IOK zaleca zapoznanie się z aktualną dokumentacją konkursową, oraz katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do regualminu konkursu 3.3.4 (B) ZIT AW- Wyciąg z kryteriów wyboru projektów

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu 3.3.4 (B)- ZIT AW - Lista wskaźników na poziomie projektu

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dn. 06.09.2016r. (nabór ZIT AW)