Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 8 lutego 2019 do 9 kwietnia 2019

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

– Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Osi priorytetowej 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW

(Schemat C: Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej)

Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-337/19

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (typ C: projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budowa oraz modernizacja).

Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.

W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą Gminy: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AW rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty o znaczeniu/zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW.  Przez realizację należy rozumieć modernizację/budowę budynków na obszarze ZIT AW.

Jeden Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Regulamin oraz wszystkie niezbędne do złożenia w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: www.ipaw.walbrzych.eu  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Wybór projektów do dofinansowania jest przeprowadzony w sposób przejrzysty, rzetelny  i bezstronny. Wnioskodawcom zapewniony jest równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz równe traktowanie.

Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w regulaminie konkursu, jeśli nie wskazano inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

Informacje o naborze

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,  ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z porozumieniem nr DEF-Z/985/2015 z 12.06.2015 r. zawartym pomiędzy IZ RPO WD 2014-2020/IZ a ZIT AW.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snowipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 15.00 dnia 9 kwietnia 2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 9 kwietnia 2019 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW mieszczącego się pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

 • Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
 • Tytuł projektu
 • Numer wniosku o dofinansowanie

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

3.3.C projekty demonstracyjnepubliczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budowa oraz modernizacja).

Projekty muszą:

 1. dotyczyć inwestycji publicznej;
 2. polegać na budowie budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej/modernizacji budynku do standardu budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
 3. dotyczyć budynku użyteczności publicznej;
 4. mieć charakter demonstracyjny.

Przez inwestycję publiczną należy rozumieć inwestycję służącą realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub w jej imieniu.

Przez podwyższone parametry charakterystyki energetycznej należy rozumieć spełnienie co najmniej wymagań dla budynków użyteczności publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ze zm.

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poźn. zm.). Jeśli budynek zamieszkania zbiorowego spełnia jednocześnie definicję budynku użyteczności publicznej, również może być przedmiotem projektu.

Demonstracyjny charakter projektu oznacza, że w okresie trwałości projektu budynek wykorzystywany jest do realizacji podstawowej funkcji użyteczności publicznej, z jednoczesnym udostępnieniem budynku dla zwiedzających w celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskanymi oszczędnościami energii. Informacje prezentowane są w sposób niespecjalistyczny i bez obowiązku udostępniania szczegółowej dokumentacji. Funkcja demonstracyjna powinna być realizowana bez szkody dla podstawowej funkcji użyteczności publicznej, ale podmiot użytkujący demonstracyjny budynek użyteczności publicznej musi na żądanie IZ lub innej uprawnionej instytucji udowodnić pełnienie funkcji demonstracyjnej, np. poprzez rejestr wizyt.

Projekt polegający na modernizacji energetycznej budynku opartej o system zarządzania energią może dotyczyć m.in.:

a) ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania, przygotowania CWU, wentylacji i chłodzenia (ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów), modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, uzupełniająco do powyższych prac – montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje) – komponent termomodernizacyjny. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii końcowej na cele ogrzewania na poziomie nie mniejszym niż 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny oraz zapewniające osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku;

b) modernizacji systemów grzewczych zgodnie z audytem energetycznym (izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej) wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne), np. podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalacja kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe, niezależnie od ich klasy). Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 (w przypadku zmiany paliwa – co najmniej o 30%) i innych zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wymiana kotła może zostać wsparta jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie niemożliwe;

UWAGA:

Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła musi spełniać wszystkie warunki określone w kryterium „Wymiana źródła ciepła”;

c) modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;

d) modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;

e) instalacji OZE – (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub wytwarzania energii elektrycznej), jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru dopuszcza się mikroinstalacje[1], których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w modernizowanym budynku, na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek energii;

f) instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do bieżącego zapotrzebowania – komponent zarządzania energią;

g) element uzupełniający projektu (którego wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych niezależnie od liczby budynków w projekcie) może stanowić wymiana oświetlenia oraz urządzeń i instalacji na potrzeby termomodernizowanego budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne w tym także usprawnienia systemu poprzez np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych (czujniki natężenia światła, czujniki ruchu, oprawy oświetleniowe zwiększające efektywność oświetlenia, wyłączniki czasowe itp.) oraz stosowanie energooszczędnych systemów zasilania. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku musi być udokumentowane stosownymi wyliczeniami przy czym należy zapewnić, że nowo instalowane urządzenia zużywają mniej energii od dotychczasowych co najmniej o 25% (wymiana urządzeń elektrycznych nie dotyczy nowo budowanych budynków);

h) komponent edukacyjny, czyli odpowiednie przeszkolenie osób użytkujących budynek z obsługi urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji co jest konieczne dla osiągnięcia i utrzymania zakładanych oszczędności energii (np. z obsługi zaworów termostatycznych i/lub korzystania z wentylacji z odzyskiem ciepła), ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny. Należy również umieścić na okres trwałości projektu w widocznym miejscu w budynku informację o osiągniętym przez projekt efekcie ekologicznym (np. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji CO2) oraz zagwarantować realizację funkcji demonstracyjnej poprzez np. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji osobom zainteresowanym oraz prowadzenie rejestru takich zdarzeń (funkcja demonstracyjna).

W przypadku termomodernizacji obiektów, dofinansowanie uzyskają projekty, które zawierają wszystkie obowiązkowe komponenty:

 • termomodernizacyjny (przy czym oszczędność energii w budynku w wyniku inwestycji musi wynieść co najmniej 25%, zgodnie z audytem energetycznym/efektywności energetycznej i jednocześnie zapewniać podwyższone parametry charakterystyki energetycznej) – dotyczy budynków modernizowanych, w przypadku budynków nowo budowanych należy zweryfikować dokumentację budowlaną, czy zapewniono osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku;
 • zarządzania energią (wymagany jest co najmniej najprostszy system zarządzania energią, np. w postaci grzejnikowych zaworów termostatycznych, indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody użytkowej, chłodu i zaworów podpionowych, automatyki pogodowej lub innych urządzeń pozwalających dostosować zużycie energii do zapotrzebowania); chyba że w obiekcie w którym realizowany jest projekt taki system już istnieje (co potwierdza audyt energetyczny/audyt efektywności energetycznej);
 • edukacyjny z funkcją demonstracyjną.

W przypadku budynków nowo budowanych należy zapewnić:

 • podwyższone parametry charakterystyki energetycznej;
 • komponent zarządzania energią;
 • komponent edukacyjny z funkcją demonstracyjną.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Jeśli projekt obejmuje więcej niż 1 budynek, warunki muszą być spełnione w każdym z nich.

W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa)
i innych zanieczyszczeń powietrza takich jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5, co powinno wynikać z dokumentacji projektu. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu (inwestycje powinny uwzględniać także koszty eksploatacji i możliwość ich ponoszenia przez ostatecznych odbiorców pomocy).

Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń, zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej. Inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter i dlatego powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Kluczowe w ramach oceny projektów będzie kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO₂, wielkość redukcji PM10, PM 2,5). Wszystkie progi procentowe, dotyczące np. oszczędności energii końcowej (na cele ogrzewania nim 25%), oszczędność energii pierwotnej, zmniejszenia emisji CO2, roczną redukcją emisji pyłu PM 10 i PM 2,5 czy wartości wydatków kwalifikowalnych na oświetlenie energooszczędne, liczone są w odniesieniu do budynku będącego przedmiotem projektu. Jeśli projekt obejmuje termomodernizację kilku budynków, progi określane są dla każdego z nich z osobna.

UWAGA:

Ocena punktowa poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pyłów w zależności od rodzaju obszarów, dokonywana będzie w oparciu o  dokument „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref Województwa Dolnośląskiego za 2017 rok” stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Dodatkowym elementem demonstracyjnym projektu może być:

a) zielony dach,

b) zielone ściany,

c) system pozyskiwania wody deszczowej lub odzyskiwania wody szarej lub podobny,

d) zastosowanie oprzyrządowania do stałego monitoringu budynku w zakresie zużycia energii na cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania CWU i wentylacji budynku oraz za zawarcie umowy / podpisanie listu intencyjnego z uczelnią wyższą lub jednostką naukowo – badawczą w celu naukowego wykorzystania pomiarów

e) udostępnianie szczegółowej dokumentacji budowlanej i technicznej budynku w celach naukowo – badawczych.

Zastosowanie dodatkowych elementów demonstracyjnych premiowane jest dodatkowymi punktami w trakcie oceny merytorycznej projektu.

W przypadku termomodernizacji kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i wynikają z audytu energetycznego. Wydatki nie mające bezpośredniego związku z poprawą efektywności energetycznej (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyjątek stanowią wydatki na prace niezbędne do poprawy efektywności ale bezpośrednio z nią nie związane, bez których nie da się skutecznie zrealizować prac bezpośrednio związanych z poprawą efektywności, np. osuszenie ścian, naprawa
i uzupełnienie ubytków przegrody przed zamocowaniem izolacji itp. Zasada ta nie dotyczy również usprawnień na rzecz osób z niepełnosprawnościami, związanych z realizacją koncepcji uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
.

Nie jest możliwa termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego/świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z metodologią.  Ponadto w wyniku termomodernizacji nie jest możliwe zwiększenie powierzchni użytkowej i zmiana sposobu użytkowania budynku.

W obszarze ochrony zdrowia projekty mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta obowiązuje po wejściu w życie zmienionego RPO WD (decyzja wykonawcza KE C(2018) 5160 z dnia 27.07.2018 r.).

Ponieważ warunkiem wstępnym realizacji takich inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów, obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację takich projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych z uwzględnieniem różnic w sposobie użytkowania budynków i w ich właściwościach (uzupełnionych w razie potrzeby o wyliczenia zgodne z metodologią do sporządzania audytów efektywności energetycznej), które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. W przypadku budowy budynków demonstracyjnych osiągnięcie wymaganych parametrów musi być udokumentowane dokumentacją budowlaną.

Pod pojęciem audytu energetycznego należy rozumieć:

 • audyt energetyczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jeśli celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne: opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 966 z późn. zm.) lub
 • audyt efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, jeśli celem projektu jest przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii (tj. Dz.U. 2016 poz. 831 z późn. zm.).

Jeśli to możliwe (np. ze względu na datę sporządzenia), audyt energetyczny/audyt efektywności energetycznej powinien zawierać dane wymagane dla spełnienia kryteriów (np. emisję pyłów PM 10
i 2,5). Brak danych może zostać uzupełniony w dokumentacji projektowej w oparciu o dane z audytu (np. emisja PM 10 wyliczona w oparciu o ustalone w audycie źródło ciepła, rodzaj paliwa, zapotrzebowania na energię itp.).

Dla projektów modernizacyjnych na potrzeby wskaźnika rezultatu „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych” wymagane jest sporządzenie świadectwa energetycznego przed rozpoczęciem modernizacji energetycznej budynku oraz po zakończeniu realizacji projektu. Świadectwo musi być aktualne i odzwierciedlać stan sprzed rozpoczęcia realizacji projektu. Kopię świadectwa należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzane przed rozpoczęciem realizacji projektu nie wymaga rejestracji w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków (chyba że wynika to z przepisów prawa). Świadectwo sporządzane po realizacji projektu wymaga rejestracji w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

W przypadku zmian w projekcie będących odstępstwem od zakresu prac wskazanego w audycie (zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i na zakończenie), jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostaną osiągnięte deklarowane we wniosku o dofinansowanie wartości oszczędności energii, konieczne jest przedłożenie powtórnego audytu energetycznego uzasadniającego dokonane zmiany (oraz świadectwa, jeśli konieczne). Na tej podstawie IOK oceni wpływ zmian na spełnienie przez projekt kryteriów kluczowych i punktowych.

W przypadku budynków nowo budowanych planowany poziom podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej powinien wynikać z dokumentacji projektowej. Wyciąg z dokumentacji/kopię dokumentacji potwierdzającej charakterystykę energetyczną należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

Osiągnięcie zakładanych parametrów w wyniku realizacji projektu należy udokumentować  świadectwem charakterystyki energetycznej budynku.

Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien zostać przyjęty do realizacji uchwałą rady gminy, właściwej dla miejsca realizacji projektu. Jeśli projekt realizowany jest na obszarze kilku gmin, powinien być ujęty w planach właściwych gmin.

Ocena dokonywana jest na podstawie zaświadczenia/potwierdzenia/oświadczenia[2] wydanego przez właściwy urząd gminy. Dokument obligatoryjnie zawiera:

 • informację o tym że projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego do realizacji uchwałą rady gminy;
 • krótkie uzasadnienie merytoryczne;
 • numer uchwały przyjmującej PGN do realizacji.

Minimalny zakres uzasadnienia powinien przyjąć co najmniej formę zapisu: „Gmina/Urząd/Wydział/…/informuje, że zadanie (nazwa zadania), zgłoszone przez (nazwa podmiotu) z siedzibą (adres siedziby) zostało ujęte w PGN dla (nazwa gminy) przyjętym do realizacji uchwałą rady gminy (nr i data uchwały) i realizuje cele PGN/przyczynia się do osiągnięcia wskaźników/mierników PGN.

Zaświadczenie/potwierdzenie musi być wystawione najpóźniej z datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli Wnioskodawca nie otrzymał na czas zaświadczenia/potwierdzenia może w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie dołączyć kopię wniosku do właściwego urzędu gminy o wydanie zaświadczenia/potwierdzenia złożonego przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.  Uzupełnienie ww. załączników na wezwanie IOK jest możliwe, o ile powyższy warunek dotyczący dat został spełniony (Wnioskodawca posiadał ww. dokumenty w dniu złożenia wniosku, ale ich nie dołączył). Właściwe zaświadczenie/potwierdzenie wniosek o jego wydanie powinno zostać dostarczone w terminie wskazanym przez IOK.

W przypadku zaświadczeń wydawanych na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego uzasadnienie nie jest wymagane. W przypadku pozostałych dokumentów (poświadczeń, potwierdzeń) należy zastosować powyższy wzór uzasadnienia.

UWAGA

Projekty muszą być realizowane na obszarze ZIT AW.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Zasada dotyczy również projektów partnerskich – Wnioskodawca nie może brać udziału w projekcie partnerskim jako partner, jeśli składa wniosek samodzielnie w tym samym konkursie.

[1] w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

[2]Oświadczenie – dopuszczalne jest tylko w przypadku projektów własnych gminy.

Typy wnioskodawców/beneficjentów:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne[1],[2], których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST.

[1] Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

[2] W zakresie budynków użyteczności publicznej, zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422).

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 373 116 euro, tj. 1 605 443 zł (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2019 r., 1 euro = 4, 3028 zł – kurs z dnia 28 grudnia 2018 r.), w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs (wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na konkurs pomniejszona o kwotę przeznaczoną na procedurę odwoławczą).
Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych (z ewentualnym uwzględnieniem dochodu);
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej (na podstawie GBER odpowiednio dla art. 37, 38 oraz 41) ale nie więcej niż 85%,
 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85%, ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe
  z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła;
 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%;
 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 85%;

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części.
W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15% – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, nie generujących dochodu albo objętych pomocą de minimis.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

W świetle przepisów o pomocy publicznej każdy podmiot, który podejmuje działania polegające na oferowaniu usług i towarów na rynku, jest przedsiębiorcą – dotyczy to również jednostek sektora finansów publicznych. Środki stanowiące przychód osiągany z takiej działalności, bez względu na to, jaki status mają one na gruncie przepisów krajowych, można uznać konsekwentnie za mające charakter gospodarczy i tym samym traktowane jak wkład własny niestanowiący wsparcia ze środków publicznych. Za środki pozbawione znamion finansowania publicznego uznaje się również kredyty komercyjne.

 

Inne ważne informacje

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie 3.3.4 - ZIT AW (schemat C)

Regulamin konkursu 3.3.4 - ZIT AW (schemat C)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wyciąg z kryteriów wyboru projektów...

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 3.3.4

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu- Lista sprawdzająca projekt...

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu- wzór wniosku o dofiannsowanie projektu

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Regulamin pracy KOP