Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 11 grudnia 2018 do 14 czerwca 2019

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

– Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Osi priorytetowej 3

  Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW

typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

– projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej)

WYŁĄCZNIE PROJEKTY W FORMULE GRANTOWEJ

Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty grantowe).

Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.

W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą Gminy: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AW rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty o znaczeniu/zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW.  Przez realizację należy rozumieć wymianę źródeł ciepła w budynkach leżących na obszarze ZIT AW.

Jeden Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Regulamin oraz wszystkie niezbędne do złożenia w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: www.ipaw.walbrzych.eu  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Wybór projektów do dofinansowania jest przeprowadzony w sposób przejrzysty, rzetelny  i bezstronny. Wnioskodawcom zapewniony jest równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz równe traktowanie.

Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w regulaminie konkursu, jeśli nie wskazano inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

Informacje o naborze

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,  ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z porozumieniem nr DEF-Z/985/2015 z 12.06.2015 r. zawartym pomiędzy IZ RPO WD 2014-2020/IZ a ZIT AW.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snowipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 14.00 dnia 14 czerwca 2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto ww. terminie do godz. 14.00 dnia 14 czerwca 2019 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW mieszczącego się pod adresem:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203

b) za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:

 • Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem
 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..
 • Tytuł projektu
 • Numer wniosku o dofinansowanie

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem szczegółowym jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach historycznych poprzez wymianę dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na obszarze ZIT AW.

W ramach konkursu 3.3 e dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty grantowe polegające na wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany kotłów na kotły węglowe, niezależnie od ich klasy, w tym zasilane ekogroszkiem oraz na kotły olejowe) bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej (Zgodnie z kryterium „Maksymalne progi wskaźnika energii pierwotnej EP H + W” – wartość współczynnika nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 rok) zmierzone na podstawie świadectwa efektywności energetycznej, audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs (dokument stanowi zał. nr 7 do Regulaminu).

Uproszczony audyt energetyczny należy sporządzić w oparciu o metodologię wskazaną przez IOK. Dopuszcza się wykorzystanie audytów już posiadanych przez Grantodawcę/Grantobiorcę sporządzonych (zaktualizowanych) nie wcześniej niż na dwa lata przed rokiem ogłoszenia konkursu o dofinansowanie.

Jednak wartość redukcji emisji CO2 i pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 należy wyszacować zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs, tak aby dane do wskaźników rezultatu pozyskiwane były zgodnie z tą samą metodologią.

Ponadto dopuszczalna jest wymiana kotłów w budynkach historycznych (zabytkach), bez konieczności spełnienia warunków odnośnie Maksymalnego progu wskaźnika energii pierwotnej EP H + W” , jeżeli zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną obejmujące co najmniej jeden z poniższych elementów:

 • wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, należy posłużyć się uproszczoną metodą szacowania w oparciu o poniższą tabelę:
Rok wymiany/produkcji okna Uk (max) okna [W/(m2*K)]  
1995 – 1998 2,0 – 2,2
1998 – 2002 1,9 – 2,2
2003 – 2008 1,6 – 2,2
2009 – 2013 1,5 – 1,7
2014 – 2017 1,3 – 1,5
2018 1,1 – 0,9

 

 • ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne – jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach,
 • zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.

Warunek ten musi być spełniony we wszystkich budynkach historycznych / mieszkaniach w budynkach historycznych będących przedmiotem projektu.

Przez budynek historyczny należy rozumieć konkretny budynek indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub wpisany do wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków. Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru / wykazu zabytków lub gminnej ewidencji zabytków nie jest budynkiem historycznym, nawet jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub  gminnej ewidencji zabytków.

Aktualny link do rejestru zabytków /wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zbytków we Wrocławiu:

https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589

Celem projektów grantowych[1] jest udzielenie „grantów[2]” na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła przez Grantobiorców[3], którymi mogą być osoby fizyczne będące:

– właścicielem domów jednorodzinnych

– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,

– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu),

w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Grantobiorcą może być także  wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 20104-2020.

W przypadku każdego grantu należy zweryfikować czy:

 • projekt realizowany jest w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • w każdym budynku/mieszkaniu wymianie podlega dotychczasowe wysokoemisyjne źródło ciepła;
 • wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zmiany paliwa) (nie wystarczy wykazanie, że łącznie w projekcie nastąpiła redukcja) – nie dotyczy sieci ciepłowniczej,
 • wymiana każdego wysokoemisyjnego źródła ciepła w projekcie prowadzi do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 (nie wystarczy wykazanie, że łącznie w projekcie nastąpiła redukcja) – nie dotyczy sieci ciepłowniczej,
 • w budynku/mieszkaniach istnieje lub przewidziano instalację systemu zarządzania energią.
 • Moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona została tak aby zaspokajać wyłącznie potrzeby budynku / mieszkania, w którym wymianie podlega źródło ciepła (dopuszcza się oddawanie nadwyżek energii do sieci w okresach kiedy moc instalacji nie jest wykorzystywana) – dotyczy projektów, w których dodatkowo, obok źródła ciepła powstaje mikroinstalacja do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby domu / mieszkania, w którym wymieniane jest źródło ciepła.

Definicje budynków zawarte są w kryterium „Zgodność z RPO” (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu[4] obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5[5], emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.

Granty można otrzymać na:

a) modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe, niezależnie od ich klasy oraz rodzaju opału, np. zasilane ekogroszkiem i olejowe). Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja[6] o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację). Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

b) Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje[7], których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie zużycia za lata ubiegłe i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji. Instalacje OZE są fakultatywne.

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o aktualny audyt energetyczny lub audyt uproszczony sporządzony wg wskazanej przez IOK metodologii, stanowiącej załącznik nr 7 do regulaminu.

Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie (co  wynika z audytu i analizy opcji we wniosku o dofinansowanie) lub jest technicznie niemożliwe.

Inwestycje w ramach działania mają długotrwały charakter i dlatego powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz redukcją emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 co powinno wynikać z dokumentacji projektu (poprzez dobór właściwych wskaźników rezultatu) a redukcja emisji musi dotyczyć nie tylko projektu ale i każdego źródła ciepła w projekcie. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Wsparcie powinno być uwarunkowane uprzednim wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń. Wyjątek stanowią budynki, które osiągnęły minimalny poziom efektywności energetycznej wyrażony współczynnikiem zapotrzebowania budynku na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania CWU (EP), wskazanym w kryteriach wyboru projektów. (tj. nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 / rok). W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu  / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Pomoc przyznawana będzie wyłącznie na instalacje dla których sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej / audyt energetyczny / uproszczony audyt energetyczny wg metodologii wskazanej przez IOK i potwierdził on spełnienie warunków zapisanych w dokumentacji konkursowej.

Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach projektów grantowych nie jest możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:

a) dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła

b) dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym na ekogoroszek, niezależnie od ich klasy oraz kotły olejowe

Projektem grantowym nie jest projekt, w którym rola Wnioskodawcy – Grantodawcy[8] projektu miałaby się sprowadzać wyłącznie do przekazania środków w dół, do Grantobiorców.

Niezbędny jest aktywny udział beneficjenta (Grantodawcy) w projekcie, wykraczający daleko poza funkcję przekazującą „środki w dół” (np. koordynacja projektu, wybór Grantobiorców, promocja projektu, kontrola realizacji projektów przez Grantobiorców po zakończeniu projektu i w okresie trwałości).

UWAGA:

a) Każdy z Grantodawców zobowiązany będzie do zagwarantowania wsparcia merytorycznego dla potencjalnego Grantobiorcy w zakresie np. doradztwa w zakresie wyboru źródła ciepła, przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia audytu energetycznego, który należy sporządzić w oparciu o metodologię wskazaną przez IOK, przeprowadzenia wizji lokalnej. Audyt energetyczny / uproszczony audyt energetyczny nie może zostać sporządzony przez osobę, która stara się o grant lub inną osobę działającą w imieniu osoby starającej się o grant. Audyt przeprowadza / zleca na zewnątrz, z zachowaniem odpowiednich regulacji dot. udzielania zamówień wyłącznie Grantodawca.

b) Mając na względzie zapobieganie ubóstwu energetycznemu, każdy Grantobiorca, który otrzyma grant, zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, w którym oświadczy, że ewentualny wzrost kosztów ogrzewania nie będzie stanowił dla Grantobiorcy nadmiernego obciążenia skutkującego zagrożeniem dla trwałości projektu.

c) Grantodawca przed wypłatą grantu zobowiązany jest skontrolować, czy Grantobiorca zlikwidował główne wysokoemisyjne źródło ciepła podlegające wymianie. Kontroli ze strony Grantodawcy lub innych upoważnionych instytucji może podlegać zachowanie trwałości projektu na poziomie Grantobiorców.

UWAGA:

1) Projekty muszą być realizowane na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

2) Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Zasada dotyczy również projektów partnerskich – Wnioskodawca nie może brać udziału w projekcie partnerskim jako partner, jeśli składa wniosek samodzielnie w tym samym konkursie.

Dla konkursu ogłaszanego w ramach Poddziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy –  ZIT AW, ww. typy projektu powinny być realizowane na obszarze ZIT AW. Przez realizację należy rozumieć wymianę źródeł ciepła w budynkach leżących na obszarze ZIT AW.

Projekt powinien uwzględniać ułatwienie dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu.

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce Poznaj Fundusze Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD (http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/). Na szczególną uwagę na tej stronie zasługuje Poradnik opublikowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

Kategorie interwencji dla niniejszych konkursów:

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

[1] Projekt grantowy – projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców.

[2] Grant – środki finansowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które Grantodawca na podstawie umowy powierzył Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.

[3] Grantobiorca – podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu grantowego. Grantobiorca nie może być ponadto podmiotem powiązanym z beneficjentem / Grantodawcą/ Partnerem osobowo lub kapitałowo. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

[4] określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

[5] według normy PN-EN 303-5:2012

[6] w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

[7] w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

[8] Grantodawca – beneficjent udzielający grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego przez Grantobiorców. Grantodawca nie może być jednocześnie Grantobiorcą.

Typy wnioskodawców/beneficjentów:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne[1], których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej

Beneficjent (Wnioskodawca/ Partner) (oraz ich jednostki organizacyjne i podległe) nie może być Grantobiorcą jednocześnie w tym samym projekcie. Grantobiorca nie może być ponadto podmiotem powiązanym z beneficjentem/Grantodawcą/ Partnerem osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

[1] Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 924 312 euro, tj. 16 841 577 zł (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu 2018 r., 1 euro = 4, 2916 zł – kurs z dnia 29 listopada 2018 r.), w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

W sytuacji gdy w naborze nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500 000 PLN

Średnia wartość grantu udzielonego Grantobiorcy nie przekracza 35 000 PLN niezależnie od liczby źródeł ciepła w domu / mieszkaniu – w przypadku wymiany źródeł indywidualnych (zgodnie z kryterium „Limit kwotowy na źródło ciepła”. W przypadku zastąpienia źródeł indywidualnych źródłami zbiorczymi (jak kotłownia osiedlowa albo dla budynku) zastosowanie ma wyłącznie kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków”.

W przypadku wymiany źródeł indywidualnych na zbiorcze i zbiorczych na zbiorcze projekt oceniany będzie wyłącznie w oparciu o kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków”.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

Nie dotyczy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania (przeliczona po kursie wskazanym w regulaminie konkursu) nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs (nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18).

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków EFRR wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych (dotyczy to zarówno poziomu Grantodawcy jak i Grantobiorcy) (z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 7 do SZOOP).

W przypadku pomocy udzielanej na podstawie GBER – zgodnie z limitem  określonym w rozporządzeniu ( art. 37 i/lub 41 GBER – dotyczy Grantobiorcy).

 • 37 GBER tj. pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
 • 41 GBER tj. pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na  granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych mogą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty, czyli koszty zarządzania projektem grantowym, dokumentacji projektowej oraz działań informacyjno – promocyjnych.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w części projektu obejmującej wydatki nieprzeznaczone bezpośrednio na granty, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis na poziomie Grantodawcy i Grantobiorcy należy zweryfikować czy całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie przekracza równowartości 200 000 euro.

Pomoc publiczna wystąpi w  przypadku wymiany źródeł ciepła w pomieszczeniach wykorzystywanych na działalność gospodarczą / u podmiotów będących przedsiębiorcami oraz w przypadku montażu instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Montaż mikroinstalacji OZE w domu jednorodzinnym / budynku wielorodzinnym w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza / którego właściciel / najemca nie jest przedsiębiorcą nie stanowi pomocy publicznej jeśli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

 • Grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie udostępnia powierzchni innym podmiotom w celu prowadzenia działalności gospodarczej /oświadczenie Grantobiorcy/,
 • wytworzona energia jest zużywana na potrzeby własne /oświadczenie Grantobiorcy/,
 • rozmiar (zdolność wytwórcza instalacji) nie przekracza realnego zapotrzebowania na energię danego prosumenta /i wynika to z przeprowadzonej oceny  zapotrzebowania na energię na podstawie zużycia z lat ubiegłych – z uwzględnieniem sytuacji, gdy potrzeby te ulegną zwiększeniu ze względu na planowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby grzewcze.

Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Umowa o powierzenie grantu podlega akceptacji IOK i musi być zgodna z wymogami zawartymi w „Zaleceniach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych” w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje dot. wystąpienia pomocy publicznej w projektach grantowych zawarte są w   „Zaleceniach Instytucji Zarządzającej do realizacji projektów grantowych”.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

Minimalny wkład własny Beneficjenta na poziomie projektu wynosi 15% –  w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną albo objętych pomocą de minimis.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

W świetle przepisów o pomocy publicznej każdy podmiot, który podejmuje działania polegające na oferowaniu usług i towarów na rynku, jest przedsiębiorcą – dotyczy to również jednostek sektora finansów publicznych. Środki stanowiące przychód osiągany z takiej działalności, bez względu na to, jaki status mają one na gruncie przepisów krajowych, można uznać konsekwentnie za mające charakter gospodarczy i tym samym traktowane jak wkład własny niestanowiący wsparcia ze środków publicznych. Za środki pozbawione znamion finansowania publicznego uznaje się również kredyty komercyjne.

Inne ważne informacje

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 3.34

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu- Lista sprawdzająca projekt...

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu- wzór wniosku o dofiannsowanie projektu

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Zalecenia Instytucji Zarządzającej do realizacji projektów grantowych – 3.3 e

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Metodologia sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Wyjaśnienia i komunikaty do naboru

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów