Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończony od 31 lipca 2016 do 22 września 2016

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ            

– Gmina Wałbrzych pełniąca rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

 

Osi priorytetowej 3

Gospodarka niskoemisyjna

 

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

 

Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW

 

(TYP A: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych)

 

Nr naboru RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych. Konkurs nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16 dotyczy projektów w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AW rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty realizowane na obszarze ZIT AW /zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW.

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AW rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty realizowane na obszarze ZIT AW /zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT AW.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Informacje o naborze

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 31 lipca 2016r. do godz. 15.00 dnia 22 września 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 22 września 2016 r.

Jednocześnie wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacje EXCEL z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na luty 2017 r.

Wzór umowy/ decyzji o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzany jest wraz z niniejszym  Regulaminem i zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie.

Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

 

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.

 

 

 

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów, realizujących projekty na terenie ZIT AW:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- ZIT AW (Typ A Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych), tj.:

 • 3.4 A a) Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich;
 • 3.4 A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
 • 3.4 A c) Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie);
 • 3.4 A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 34/16 z dnia 10 maja 2016 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl.

Do określenia liczby ludności na potrzeby kryterium „Miejsce realizacji projektu” należy posłużyć się danymi z załącznika nr 3 do Regulaminu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 145 442 EUR, tj. 88 398 199,5 PLN.

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2016 r., 1 EUR = 4, 3880 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Dofinansowanie UE na poziomie projektu:

 1. W przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 2. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych;
 3. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną na innej podstawie – zgodnie z poziomem przewidzianym we właściwych przepisach;
 4. W przypadku projektów przynoszących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%;
 5. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną oraz przynoszącego dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż wynika z przepisów dot. pomocy publicznej.

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne (ujęte na dzień podpisania umowy/ decyzji o dofinansowanie w obowiązującym programie rewitalizacji znajdującym się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie programów rewitalizacji) mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minimalny wkład własny beneficjenta na poziomie projektu wynosi

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu:

 1. W przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych;
 2. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – co najmniej 15 % kosztów kwalifikowalnych;
 3. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną na innej podstawie – zgodnie z poziomem przewidzianym we właściwych przepisach;
 4. W przypadku projektów przynoszących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie mniej niż 15%;
 5. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną oraz przynoszącego dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie mniej niż wynika z przepisów dot. pomocy publicznej.

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wartość projektu

Minimalna całkowita wartość projektu: 200 000 PLN.

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Czynny:

w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30

w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008

Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51,Fax (71) 776 98 41

pife@dolnyslask.pl

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT AW (w zakresie Strategii ZIT AW) można składać za pomocą:

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • telefon: (74) 84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Przed zadaniem pytania IOK zaleca zapoznanie się z aktualną dokumentacją konkursową, oraz katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wyciąg z kryteriów wyboru projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.4.4 ZIT AW

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu- Dane GUS: Powierzchnia, ludność oraz lokaty według miast

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wyjaśnienia i komunikaty do naboru

WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PROJEKTY DOT. TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB, tj. zakup/modernizacja taboru, budowa/modernizacja infrastruktury wykorzystywanej do odpłatnego wykorzystania w transporcie zbiorowym: Należy bezwzględnie zapoznać się z wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania dotyczace naborów w ramach Działań 3.4 przygotowane przez IZ RPO WD 2014-2020, które mogą być pomocne Wnioskodawcom ZIT AW