Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej informuje, że w dniu 04.11.2020 r. zawarto Preumowę dotyczącą przygotowania projektu w trybie pozakonkursowym nr 1/11/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Numer i nazwa osi priorytetowej – Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Numer i nazwa działania /poddziałania –

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW

Wnioskodawca: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tytuł projektu: „Catching-up regions – uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu”

Zakres projektu:

W ramach projektu będą świadczone usługi doradcze typu proinnowacyjnego przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) działającym na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Usługi doradcze otrzyma grupa 30 MMŚP, w tym 15 MMŚP otrzyma usługę pełną, obejmującą audyt i indywidualną usługę proinnowacyjną, a 15 MMŚP otrzyma usługę w ograniczonym zakresie, obejmującą audyt oraz udział w wydarzeniach typu Hackathon, w których uczestniczyć będą grupy składające się z 3 MMŚP, które będą miały podobny problem, który może być objęty grupową usługą.

Zaplanowany termin realizacji inwestycji: 01.01.2021 – 30.06.2022

Szacowana całkowita wartość Projektu wynosi 2 500 653,75 PLN, w tym:

Szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi 2 500 653,75 PLN

Szacowana wysokość dofinansowania ze środków RPO WD wynosi maksymalnie 2 125  555,69 PLN