Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

IPAW pragnie poinformować, iż od dnia 17.03.2020r. zmianie ulegają obowiązki Wnioskodawców/Beneficjentów dotyczące przekazywania dokumentacji w zakresie udzielonych zamówień dotyczących projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020. W wyniku dokonanej zmiany Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest dodatkowo do przesyłania wraz z wnioskiem o płatność końcową (osobnym pismem skierowanym do Działu Kontroli Projektów) dokumentacji w zakresie udzielonych zamówień/poniesionych wydatków kwalifikowalnych w projekcie, o wartości do 50 000 PLN netto włącznie (tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), potwierdzającej, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż 20 000 zł netto a równej lub niższej od kwoty 50 000 zł netto (tj. bez podatku od towarów i usług VAT) dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury „rozeznania rynku” zgodnie z zapisami sekcji 6.5.1 obowiązujących Wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.