Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 1 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3784/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20 w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (Schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych).

Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 10 154 436,05 PLN, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania wynosi 6 205 124,85 PLN.

Poniżej „Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” (art. 46 ust. 3 ustawy) oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (Schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych).

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o Składzie KOP