Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 5 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2924/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1653/VI/20 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury), nabór nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-355/19.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu wolnych środków w ramach Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury na zwiększenie do  pełnej wnioskowanej kwoty dofinansowania projektu, który spełnił kryteria wyboru oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów, lecz został wybrany ze zmniejszonym  dofinansowaniem w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Rekomendowana wartość dofinansowania dla projektu wynosi 532 730,49 PLN.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – zmiana 05.11.2020 r.