Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 5 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2925/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 4915/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) – Nr naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu wolnych środków w ramach Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW na dofinansowanie kolejnego projektu, który spełnił kryteria wyboru oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów, lecz  nie  został  wcześniej  wybrany  ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze. Do dofinansowania wybrano  projekt, którego wartość całkowita wynosi 810 157,20 PLN, natomiast rekomendowana wartość dofinansowania to 688 633,60 PLN.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.06.03.04-IP.03-02-144/16 – zmiana 05.11.2020