Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 19 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4099/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym– ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) – Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16.

Do dofinansowania zostało wybranych 26  projektów, których  wartość całkowita wynosi 27 923 345,32 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 15 365 321,63 PLN.

Poniżej „Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – art. 46 ust. 4 ustawy” oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla Osi priorytetowej: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) – Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16.

Lista projektów które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP