Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W dniu 19 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę Nr 4100/V/17  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (SCHEMAT D Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; SCHEMAT E: Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne) – Numer naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-172/16.

Do dofinansowania zostało wybranych 5 projektów, których wartość całkowita wynosi  10 789 998,75 zł,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 6 916 569,14 zł.

W załączeniu lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania  –  art. 46 ust 4 ustawy oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowania realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (SCHEMAT D Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; SCHEMAT E: Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne) – Numer naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-172/16.

art.46.4 nabór 6.1.4

6.1.4 skład KOP