Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 2231/VI/20 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –  konkurs ZIT AW  (Nr naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370/19).

Do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów, których całkowita wartość wynosi  6 998 509,90 , natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 5 927 700,10 .

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370/19 oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –  konkurs ZIT AW znajduje się ponadto w zakładce ogłoszeniem o naborze.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370_19

Skład KOP RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370_19