Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Zakończył się tryb obiegowy w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały KM w sprawie przyjęcia zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach EFRR. Głosowanie dotyczyło zatwierdzenia zmiany w kryterium „Zgodność z dokumentami strategicznymi” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Środowisko i zasoby” –  w Działaniu 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, ze względu na aktualizację  aktu prawa krajowego przywołanego w tym kryterium.

Procedura przebiegła zgodnie z zapisami Regulaminu KM RPO WD, tj. w głosowaniu wzięła udział wymagana ilość osób uprawnionych do głosowania. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za zatwierdzeniem kryteriów i tym samym podjęciem uchwały.

Uchwala KM RPO WD Nr 117 z dn. 6.09.2019 w spr. zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów – zakres EFRRZałącznik do Uchwały KM Nr 117 z dn. 6.09.2019 – kryteria EFRR