Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 84 74 150, (fax) 74 84 74 151, e–mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Pawła Strycharza, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@ipaw.walbrzych.eu, telefonicznie pod numerem 74 84 74 150, (fax) 74 84 74 151 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym trybie:
1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w zastosowanej treści.
2. Art. 6 ust. 1 lit b RODO, w związku z zawarciem umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub z podjęciem działań przed zawarciem umowy.
3. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją zadań ustawowych w zakresie działania IPAW.
Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informację do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – o konsekwencjach jej wycofania.

ODBIORCY DANYCH:
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
1. Obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
2. Dobrowolne, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada: Małgorzata Rybińska
Data wytworzenia: 26.07.2018 08:41
Data udostępnienia: 26.07.2018 08:41
Wyświetl rejestr zmian
  • 12.01.2021 15:02 - aktualizacja treści dokumentu przez Piotr Rychlik
  • 19.06.2020 12:50 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 07.02.2020 09:47 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 11.10.2018 09:05 - aktualizacja treści dokumentu przez Katarzyna Mika
  • 26.07.2018 08:43 - zmiana tytułu na Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - IPAW z INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - IPAW przez Anna Wernecka
  • 26.07.2018 08:41 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Anna Wernecka