Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz strony BIP Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

W Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • serwis może zawierać dokumenty, w których brak zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów. Dołożymy starań aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie, zgodnie z wytycznymi. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem. Zastosowano przyciski A+ i A- umożliwiające zmianę wielkości tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Staniszewska-Bugała.
 • E-mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • Telefon: 74 84 74 150

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Słowackiego 23a, Wałbrzych

 • Budynek przy ul. Słowackiego 23a, w którym mieści się siedziba IPAW nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 • Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.