Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

 

PYTANIE:

Czy do niżej wymienionych prac remontowych, prowadzonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, która  jest objęta obszarem rewitalizacji budynków mieszkalnych w Wałbrzychu, można uzyskać dofinansowanie:

– remont klatki schodowej

– wykonanie odwodnienia, izolacji pionowej i poziomej

– wymiana instalacji elektrycznej na 24V w częściach wspólnych

– wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych

– remont elewacji ( tylko nowe tynki w 100% bez docieplenia)

Czy w przypadku wykonania docieplenia elewacji w programie rewitalizacji brane są wówczas tylko 49 kosztów kwalifikowanych ? Czy wymagany jest audyt przy rewitalizacji czy tylko przy termomodernizacji?

Czy wymagany jest wkład własny?

ODPOWIEDŹ:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) 2014-2020 działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, w schemacie 6.3.B „Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, jest możliwość wykonania wszelkich działań remontowych zgodnie z definicją remontu zawartą w Prawie budowlanym (za remont uznaje się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszczalne jest stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym). Również wymiana instalacji w częściach wspólnych może zostać dofinansowana w ramach tego schematu. Możliwy jest także remont elewacji bez docieplenia.

Zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (SzOOP RPO WD), w ramach rewitalizacji można będzie przeprowadzić termomodernizację budynku (np. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwi, wymiana i docieplenie dachu itp.). Koszt działań termomodernizacyjnych nie może być większy niż 49% kosztów kwalifikowalnych całego projektu. Czyli można wykonać wszystkie działania termomodernizacyjne pod warunkiem, że ich koszt nie przekroczy 49% kosztów całego projektu. Jeśli wartość termomodernizacji przekroczy 49% kosztów kwalifikowalnych, to ta nadwyżka powyżej 49%, będzie kosztem niekwalifikowalnym, czyli nie otrzyma dofinansowania.

W przypadku działania 6.3 (schemat A i B) nie jest wymagany audyt termomodernizacyjny. Planowane działania termomodernizacyjne będą musiały być opisane we wniosku o dofinansowanie i będą weryfikowane przez ekspertów oceniających wniosek.

Zgodnie z SzOOP RPO WD, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną dofinansowanie może wynieść 85%. W takiej sytuacji, minimalny wkład własny wyniesie 15%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis dofinansowanie będzie  zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. Wartość takiego dofinansowania będzie podana w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu. Wartość wkładu własnego będzie również podana.

Opublikowanie ogłoszenia o konkursie w ramach schematu 6.3.B będzie w dniu 30 czerwca 2016r. planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 1 sierpnia 2016r.