Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

KOMUNIKAT

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej informuje, iż od dnia 23.08.2017 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument jest dostępny na stronie http://www.ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/komunikat-w-sprawie-obowiazywania-nowych-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnos/ .

Ważną zmianą ujętą w nowych Wytycznych jest sposób upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z przypisem 55 w sekcji 6.5.2 pkt 14 i 15) Wytycznych, publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu, a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

W przypadku projektów dla których IPAW nie zawarła umowy (tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projektów umieszczonych na „listach rezerwowych”, projektów wybranych oczekujących na podpisanie umowy), do czasu uruchomienia przez IZ RPO WD właściwej strony internetowej, zapytania ofertowe publikowane będą na stronie http://www.ipaw.walbrzych.eu/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow/  (zwana dalej Portalem). W celu umieszczenia odpowiedniego zapytania, zawierającego elementy opisane w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych oraz adres na jaki należy kierować oferty, treść zapytania należy przesłać w formacie pdf na adres mail zamowienia@ipaw.walbrzych.eu. W treści maila należy podać nazwę zamawiającego oraz tytuł zapytania ofertowego. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami plik pdf nie może być zeskanowanym dokumentem.

Regulamin Portalu zamówień publicznych dla Wnioskodawców aplikujących o dotację w ramach RPO WD ZIT AW

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z portalu dostępnego pod adresem: http://www.ipaw.walbrzych.eu/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow/
 2. Jest ona przeznaczona do publikacji zapytań ofertowych – zgodnie z zapisami z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020(rozdz. 6.5.2, pkt 14, dalej Wytyczne).
 3. Administratorem Portalu jest Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (dalej IPAW).
 4. Dostęp do Portalu, na którym będą publikowane zapytania ofertowe, jest bezpłatny i możliwy dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 5. Wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia jest publikacja na powyższej stronie zapytania ofertowego wraz z ewentualnymi załącznikami.
 6. Materiały do publikacji należy przesłać emailem na adres: zamowienia@ipaw.walbrzych.eu w formacie pdf, doc i docx. Ze względu na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami plik pdf nie może być zeskanowanym dokumentem. Jeśli dokumentacja jest obszerna (zawiera ponad 5 załączników) prześlij ją do nas w formacie zip.
 7. Wraz z materiałami do publikacji, należy przesłać: nazwę zamawiającego, tytuł zapytania ofertowego (krótki opis zamówienia), czyli najistotniejsze informacje – czego dotyczy zapytanie (przedmiot zamówienia) oraz dane kontaktowe(email, telefon).
 8. IPAW opublikuje niezwłocznie (tj. nie później niż w drugim dniu roboczym od otrzymania informacji) przesłane dokumenty dotyczące zamówienia na stronie http://www.ipaw.walbrzych.eu/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow/ (np. zapytanie ofertowe przesłane w dniu 11.09.2017 r. IPAW opublikuje najpóźniej w dniu 13.09.2017 r.). W związku
  z powyższym należy, wyznaczając w treści zapytania ofertowego termin na składanie ofert, uwzględnić dodatkowe 2 dni, mając na uwadze minimalne wymagania Wytycznych… w zakresie terminów na składanie ofert, które należy liczyć od wszczęcia postępowania.
 9. IPAW po publikacji przekazanych informacji o zamówieniu niezwłocznie poinformuje emailem Wnioskodawcę o ich publikacji. Zaleca się dla celów dowodowych gromadzenie potwierdzenia upublicznienia (print screen strony).
 10. IPAW nie weryfikuje danych podanych przez Wnioskodawcę w dokumentach przeznaczonych do publikacji i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych lub braku ich aktualizacji.
 11. Informacje dotyczące zamówień zamieszczane na Portalu mogą podlegać ocenie pod kątem formalnych zasad ich publikacji. IPAW nie dokonuje weryfikacji ich treści pod kątem zgodności z wymogami określonymi w Wytycznych… Akceptacja i dopuszczenie przesłanych informacji do publikacji oznacza wyłącznie, iż spełniają one warunki określone w niniejszym Regulaminie (w szczególności w pkt. 7 i 12), nie może być natomiast podstawą roszczeń, w przypadku stwierdzenia – podczas ewentualnej kontroli – nieprawidłowości skutkujących wymierzeniem korekty/pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.
 12. Zabronione jest publikowanie na Portalu m.in.:
 • treści, które zawierają słowa lub zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe lub obelżywe,
 • materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym oraz linków do tych materiałów,
 • jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności materiałów pochwalających treści rasistowskie, faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób i inne zabronione polskim prawem,
 • treści posiadających linki do szkodliwego oprogramowania (wirusy, robaki, trojany itd.),
 • ogłoszeń nieprawdziwych i rażąco wybrakowanych oraz zawierających istotne błędy językowe (w szczególności takie, wskutek których treść materiałów jest niezrozumiała),
 • spamu tj. wielokrotnego powtarzania tej samej treści.
 1. IPAW zastrzega sobie prawo niepublikowania informacji naruszających zasady, o których mowa w pkt. 7 i 12 niniejszego regulaminu. W takim przypadku zlecający publikację zostanie poinformowany.
 2. IPAW zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia możliwości publikacji informacji dotyczących zamówień w szczególności w przypadkach jego modernizacji i konserwacji. W takim przypadku IPAW zamieści stosowny komunikat.
 3. IPAW nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Portalu, a także utratę opublikowanych danych w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 4. Przesłanie na adres: zamowienia@ipaw.walbrzych.eu zapytania ofertowego wraz z pozostałymi dokumentami do publikacji jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. IPAW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
Dostępne {{ results.total }} zapytań ofertowych