Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Czy wyobrażasz sobie nasz region bez Funduszy Europejskich?

Wszędzie słyszysz o projektach finansowanych z Unii Europejskiej. Znasz ludzi, którzy dzięki Funduszom Europejskim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie?

Warto, abyś wiedział, że Aglomeracja Wałbrzyska dysponuje w latach 2014-2020 budżetem na realizację przedsięwzięć w wysokości 193 600 000 euro. Na to, by dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno.

Spójrz na umieszczone poniżej informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

  Kto może otrzymać dofinansowanie?

  O dofinansowanie projektu na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej mogą starać się podmioty publiczne lub prywatne (z wyłączeniem osób fizycznych), określone jako beneficjenci w Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 skierowanych do ZIT AW.

  Przykładowy beneficjent to:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne
  • jednostki badawczo-rozwojowe
  • jednostki naukowe
  • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia
  • zarządcy dróg publicznych
  • podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką nad osobami starszymi/przewlekle chorymi/niepełnosprawnymi
  • ośrodki wsparcia
  • domy pomocy społecznej
  • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia
  • podmioty lecznicze
  • instytucje kultury
  • organizacje pozarządowe
  • administracja rządowa
  • specjalne strefy ekonomiczne
  • mali i średni przedsiębiorcy
  • zgrupowania i partnerstwa MSP
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • towarzystwa budownictwa społecznego
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
  • instytucje otoczenia biznesu
  • stowarzyszenia
  • związki zawodowe
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • placówki systemu oświaty
  • jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
  • jednostki Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
  • Lokalne Grupy Działania

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  W RPO WD 2014-2020 przewidziano dofinansowanie zróżnicowanych projektów, które można zrealizować w ramach ZIT AW. Wachlarz możliwości oferuje mi.in. dofinansowania z zakresu inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, kompleksową modernizację energooszczędną budynków, budowę ścieżek edukacyjnych i rewitalizację terenów rekreacyjnych, przebudowę dróg, czy bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób o trudnej sytuacji na runku pracy, a także doposażenie szkół i placówek dydaktycznych.

  O dofinansowanie możesz się starać, jeśli Twój projekt dotyczy:

  Rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania rozwoju produktów i usług MŚP

  • zagospodarowanie terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu
  • tworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (np. inkubatorów przedsiębiorczości, parków biznesu)
  • doradztwo dla przedsiębiorców sektora MŚP
  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

  Rozwoju elektronicznych usług publicznych

  • tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych
  • tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych
  • przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych

  Poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i sektora mieszkaniowego

  • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych,  opartych o system zarządzania energią, dotycząca m.in.: ocieplania obiektów, modernizacji systemów grzewczych, modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej, modernizacji systemów wentylacji, instalacji OZE, instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną, wymiany oświetlenia na energooszczędne i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku
  • inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

  Wdrażania strategii niskoemisyjnych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej

  • energooszczędne oświetlenie miejskie
  • zakupu oraz modernizacji niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich
  • inwestycje ograniczające ruch samochodowy w centrach miejscowości
  • inwestycje w sieci ścieżek rowerowych w centrach miejscowości
  • inwestycje w systemy park&ride czy bike&ride
  • inwestycje w transport publiczny
  • modernizacja systemów grzewczych obejmująca wymianę źródła ciepła

  Modernizacji systemów gospodarki wodno-ściekowej

  • budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub modernizacja zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych: sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnie ścieków, inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia i odprowadzania ścieków
  • inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody, w tym: sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej, urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody

  Ochrony, rozwoju i promowania dziedzictwa kulturowego

  • rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych
  • przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia
  • przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez ww. instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji
  • doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej, wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce, także oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji

  Ochrony i udostępnienia zasobów przyrodniczych

  • ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000)
  • przyczynianie się do czynnej ochrony przyrody i zachowania trwałości ekosystemów realizowane na terenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), także dotyczące niezbędnego dla ochrony przyrody wyposażenia
  • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej, przede wszystkim w oparciu o gatunki rodzime, np. banki genowe, parki, ogrody botaniczne
  • budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych)
  • wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo
  • przebudowa/ rozbudowa, doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej
  • kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska (komplementarne i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich, podejmowanych na poziomie krajowym)

  Rozbudowy systemu transportu drogowego oraz kolejowego

  • budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, poprawiających dostępność do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi)
  • inwestycje służące wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości, polegające na budowie obwodnic lub obejść miejscowości w kategorii dróg wojewódzkich
  • działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego przepustowości i sprawności, a także Inteligentne Systemy Transportowe
  • budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T, której zarządcą jest samorząd
  • przedsięwzięcia związane z zakupem i modernizacją taboru kolejowego, obsługującego połączenia wojewódzkie, w tym także kolej aglomeracyjną

  Inwestycji w infrastrukturę społeczną

  • budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług
  • zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej, placówek prowadzących całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku
  • budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptację infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia
  • remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe, skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
  • remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne

  Rewitalizacji zdegradowanych obszarów

  • remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych
  • remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
  • inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  Inwestycji w edukację przedszkolną, podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną

  • przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług, realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
  • przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek
  • przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
  • przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
  • przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.
  • przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu

  Godzenia życia zawodowego i prywatnego

  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
  • dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  • sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani
  • sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna
  • aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3

  Promowania włączenia społecznego

  • działania Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie ukierunkowane na wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym
  • wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej
  • wsparcie dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
  • usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności
  • tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych

  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

  • uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z  dziećmi w  wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej
  • tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego
  • realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia
  • doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
  • szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno- pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych

  Dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

  • organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe
  • uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku
  • działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek
  • przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy
  • kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych, zainteresowanych kształceniem z własnej inicjatywy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób dorosłych
  • organizacja tradycyjnych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (m.in. kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) we współpracy z pracodawcami
  • szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy
  • szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

  Potrzebne informacje znajdziesz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020.

   

  Jakie mogą być formy wsparcia?

  Wsparcie, jakie przewidziane jest dla Ciebie w ramach Strategii ZIT AW, polegać będzie na otrzymaniu bezzwrotnej dotacji na realizację projektu. Dofinansowanie wyniesie do 85% wartości Twojego projektu.  Poziomy dofinansowania są określane dla każdego konkursu w ramach ZIT AW.

   

   

  Jak się starać o dofinansowanie?

  Zidentyfikuj potrzeby

  Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisów programów w celu znalezienia inspiracji nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

  Rozpoznaj swoje źródło finansowania

  Środki, o które możesz się ubiegać w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) są częścią budżetu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Z tego powodu typy dofinansowywanych projektów, przykładowi beneficjenci oraz inne zasady wdrażania Strategii ZIT AW muszą byś zgodne z zasadami RPO WD 2014-2020. Na budżet RPO WD 2014-2020 składają się zarówno środki Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu w ramach ZIT AW, Twoim pomocnikiem w uzyskaniu dotacji będzie Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW).

  Możesz również skorzystać z wyszukiwarki dotacji, jeśli chcesz, aby Twój projekt był finansowany np. z programów krajowych. Pamiętaj, że projekty, które otrzymały dofinansowanie z programu regionalnego, nie mogą już być finansowane z programu krajowego.

  Projektowa perspektywa

  Pamiętaj, że projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania. Fundusze Europejskie wspierają projekty, a nie jednostkowe działania.

  Zanim zaczniesz ubiegać o dofinansowanie w ramach ZIT AW musisz się trochę pouczyć. Przejrzyj generatory wniosków o dofinansowanie, biznesplany dla ubiegających się o dofinansowanie. Napisz projekt tak, jak wypełniałbyś okienka tabeli. Wzór ma Ci pomóc, a nie utrudniać. Pisz w taki sposób, jak tłumaczyłbyś IPAW dlaczego Twój projekt jest godny ich uwagi.

  Zapoznaj się z opisem programu, który został zidentyfikowany jako możliwe źródło finansowania. Upewnij się, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki, wpisuje się w cele programu i postaraj się dowieść tego we wniosku o dofinansowanie. Aby realizować swój projekt, będziesz musiał spełnić kilka warunków. Już zawczasu zapoznaj się ze swoimi obowiązkami, podczas realizacji projektu. Będziesz wykorzystywał pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

  Śledź harmonogramy naborów wniosków

  Masz pomysł, masz projekt i co dalej? Wnioski o wsparcie z w ramach ZIT AW  składa się w ściśle określonych terminach. Będziesz wiedział, kiedy przyjdzie pora na Twój wniosek, jeśli sprawdzisz Harmonogram wniosków o dofinansowanie RPO WD 2014-2020 i odnajdziesz planowany termin ogłoszenia konkursu skierowanego do ZIT AW.

  Wiesz już kiedy złożyć wniosek, rzuć okiem raz jeszcze na swój projekt i dostosuj jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomogą Ci w tym regulamin i karta oceny projektu pokazująca, na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie.

  Instrukcja wypełnienia wniosku 1.5.2 – ZIT AW- nabór nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-368/19

  Instrukcja wypełnienia wniosku 1.5.2 – ZIT AW- aktualizacja 15 kwietnia 2019

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w zakresie EFRR (osie 2-7) dla naborów ogłoszonych od 25.05.2018 (z wyłączeniem projektów grantowych)

  Instrukcja wypełniania wniosku dla naboru 3.3.4 – ZIT AW (e-granty)

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – 4.2.4 – ZIT AW- obowiązuje od 26 lipca 2018
  Instrukcja wypełniania wniosku dla naboru 1.3.4 B- nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18

  Instrukcja_wypełniania wniosku o dofinansowanie dla projektów w zakresie EFRR (osie 2-7) dla naborów ogłoszonych po 2 września 2017- wersja archiwalna

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie EFRR (osie 2-7)

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dla działania 1.3.4 (schemat A i B)

  Instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-dla-konkursu-1-5-2-zit-aw

  Instrukcja-wypelnienia-wniosku-o-dofinansowanie-poddzialanie-1-3-4-zit-aw-schemat-c2

  Podpisz umowę

  Otrzymałeś dotację, a to była dopiero rozgrzewka. Teraz najbardziej wyczerpujące zadanie przed Tobą, czyli realizacja projektu. Kropką nad „i” po decyzji o przyznanym wsparciu jest podpisanie umowy. W umowie określone są zasady, na jakich przyznano Tobie środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu.

  Realizuj projekt

  Teraz czeka Cię najtrudniejszy zadanie, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjenta. Jeśli popełnisz błędy w tym momencie możesz utracić części, a nawet całości dofinansowania. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń będzie Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej.

  Okres trwałości projektu zaczyna być liczony po jego zamknięciu i rozliczeniu. To czas, w którym musisz utrzymać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Długość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot reprezentujesz. Dla przykładu jeżeli jest to mikro, mała lub średnia firma wynosi on 3 lata, duże firmy 5 lat.

  Potrzebne informacje znajdziesz w Szczegółowym Opisie Osi Prorytetowych RPO WD 2014-2020.