Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

19 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4097/V/17 w sprawie zmiany uchwały nr 3994/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne(np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej) – Nr naboru RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16, została zmieniona w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs.

Po zwiększonej alokacji na konkurs do dofinansowania zostało wybranych 6  projektów, których  wartość całkowita wynosi łącznie 20 490 709,36 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi łącznie 11 969 861,45 PLN.

Lista 4.4.4 po zwiększonej alokacji