Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej uprzejmie informuje, iż od dnia 23.08.2017r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument jest dostępny na portalu Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Rozwoju.

Najważniejsza zmiana ujęta w nowych Wytycznych dotyczy sposobu upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy Beneficjent rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisem w sekcji 6.5.2 pkt 14 (z przypisem 55) Wytycznych, publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

Tym samym dla postępowań wszczętych od dnia 23.08.2017 r. nie jest już dozwolona publikacja jedynie na własnej stronie internetowej Wnioskodawcy.

Informacje w tym zakresie będą na bieżąco publikowane na stronie IPAW.