Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

W tym miejscu znajdziesz informacje o dokumentach niezbędnych przy realizacji projektów dofinansowanych z RPO WD 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Na każdym etapie, począwszy od starania się o wsparcie unijne, a skończywszy na rozliczeniu/zamknięciu projektu, będziesz korzystać ze wzorów dokumentów takich jak: wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy czy wzór wniosku o płatność. Pamiętaj, że dokumenty mogą różnić się w zależności od konkursu, w którym bierzesz udział. Istotne jest, aby korzystać z ich aktualnych wersji.

W każdym ogłoszeniu o naborze wniosków znajdziesz niezbędne wzory dokumentów. Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

Wniosek o dofinansowanie

Jednym z podstawowych dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wsparcie, jest wniosek o dofinansowanie.

We wniosku o dofinansowanie musisz dowieść, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu i wpisuje się w cele programu. Wnioski składa się w ściśle określonych terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

We wniosku o dofinansowanie muszą się znaleźć następujące informacje:

 • ogólne informacje o projekcie (m.in. program/priorytet/działanie/poddziałanie, tytuł i opis projektu, wartość i rodzaj projektu),
 • miejsce i termin realizacji,
 • klasyfikacja (m.in. zakres interwencji, forma finansowania, rodzaj działalności gospodarczej),
 • informacje o wnioskodawcy (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna),
 • kwestie finansowe (m.in. budżet projektu, źródła jego finansowania).

W zależności od konkursu wnioski możesz składać w wersji papierowej lub za pomocą systemu informatycznego.

Pamiętaj także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie. Wykaz wymaganych dokumentów oraz, w razie potrzeby, ich wzory znajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Umowa o dofinansowanie

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie.

Określa ona zasady, na jakich przyznano Ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu.

W umowie o dofinansowanie znajdują się takie informacje jak:

 • ogólne informacje (m.in. identyfikacja projektu, program/priorytet/działanie/poddziałanie, nazwy instytucji zawierającej umowę i odpowiedzialnej za sprawdzanie wniosków o płatność, termin realizacji, kwestie finansowe),
 • informacje o beneficjencie (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, numer rachunku bankowego),
 • zasady przekazywania środków unijnych (m.in. terminy przekazania, poziom dofinansowania, warunki otrzymania transzy, określenie zaliczkowania bądź refundacji wydatków),
 • zasady rozliczania projektu,
 • obowiązki beneficjenta (m.in. obowiązki informacyjno-promocyjne, sprawozdawczość w projekcie, zachowanie zasady konkurencyjności, ochrona danych osobowych, itp.)
 • zasady monitorowania i kontroli projektu,
 • warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie – tak jak wzór wniosku – stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Do umowy załączana jest treść wniosku o dofinansowanie, który złożyłeś w ramach konkursu.

Wniosek o płatność

Środki z Funduszy Europejskich wypłacane są na podstawie wniosków o płatność. We wniosku o płatność musisz wskazać okres, za który się rozliczasz oraz uzupełnić informacje o wydatkach, refundacjach/zaliczkach, kategoriach kosztów, wpisać źródła finansowania wydatków, przedstawić zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz wskazać wartości wskaźników osiągnięte dla danego okresu sprawozdawczego. Wnioski o płatność są podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej.

Po zakończeniu projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie jesteś zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową.  Na tym etapie następuje ostateczne rozliczenie projektu, weryfikowane jest m.in. to czy wszystkie koszty zostały prawidłowo poniesione.

Wnioski o płatność są składane za pomocą systemu teleinformatycznego.

Przykładowy sposób-opisu-faktury_innego-dokumentu-ksiegowego-o-równoważnej-wartości-dowodowej-na-potrzeby-wniosku-o-płatność-składanego-do-IPAW-w-ramach-projektu-dofinansowa

***

WZÓR HARMONOGRAMU DO PRAWIDŁOWEGO I TERMINOWEGO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

a) WZÓR PREUMOWY w sprawie przygotowania projektu pozakonkursowego IPAW

b) WZÓR ZOBOWIĄZANIA w sprawie przygotowania projektu pozakonkursowego Gminy Wałbrzych – IPAW

***

Dotyczy Osi Priorytetowych 1

zalacznik-nr-9-do-regulaminu-konkursu-zasady-udzielana-zamowien-do-20-tys

Wzór-weksla-in-blanco

Deklaracja-wekslowa

Harmonogram_realizacji_zamówień

Załącznik (umowa) nr 4 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność _v21

Załącznik nr 1a do Wykazu dokumentów…-zestawienie-skladnikow-wynagrodzenia

Załącznik nr 1b do Wykazu dokumentów…-_skladniki_wynagrodzenia

Załącznik nr 1c do Wykazu dokumentów…- oswiadczenie_dot_us

Załącznik nr 1d do Wykazu dokumentów…-_oswiadczenie_dot_zus

Załącznik nr 2 do Wykazu dokumentów… -_oswiadczenia_beneficjenta

dokumenty do umowy – oś 1

***

Dotyczy Osi Priorytetowych 2,3,4,5,6,7

OŚWIADCZENIA_BENEFICJENTA_RAZEM_priorytety_2_3_4_5_6_7_zmiana05.09.2017

03. Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień

***

OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ust. 6 oraz ust. 14 § 26 „Ochrona danych osobowych”wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych od osób/podmiotów trzecich w związku z realizacją Projektu i Umowy oraz do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). Wzory stosownych dokumentów zamieszczone są poniżej.

***

UMOWA dla naboru RPDS.03.03.04.-IP.03-02-328-18 oraz RPDS.03.03.04-IP.03-02-385-20 – obowiązuje od 26 stycznia 2023

UMOWA dla Osi 2-7 – obowiązuje od 21 listopada 2022

DECYZJA dla Osi 2-7 – obowiązuje od 21 listopada 2022

UMOWA dla Osi 1 – obowiązuje od 13 września 2022

DECYZJA dla Osi 1 – obowiązuje od 13 września 2022

UMOWA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 22 września 2021

DECYZJA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 22 września 2021

UMOWA dla naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-328-18 oraz RPDS.03.03.04-IP.03-02-385-20 – wersja archiwalna z dnia 25 sierpnia 2021

UMOWA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 25 sierpnia 2021

DECYZJA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 25 sierpnia 2021

UMOWA dla Osi 2-7- wersja archiwalna z dnia 18 sierpnia 2021

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 18 sierpnia 2021

UMOWA dla naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-328-18 oraz RPDS.03.03.04-IP.03-02-385-20- wersja archiwalna z dnia 5 maja 2021

UMOWA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 23 kwietnia 2021

DECYZJA dla Osi 1- wersja archiwalna z dnia 23 kwietnia 2021

UMOWA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 21 kwietnia 2021

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 21 kwietnia 2021

UMOWA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 24 listopada 2020

DECYZJA dla Osi 1- wersja archiwalna z dnia 24 listopada 2020

UMOWA dla naboru nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328-18 oraz RPDS.03.03.04-IP.03-02-385-20- wersja archiwalna z dnia 23 listopada 2020

UMOWA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 20 listopada 2020

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 20 listopada 2020

Umowa dla naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-328-18 oraz RPDS.03.03.04-IP.03-02-385-20 wersja archiwalna z dnia 21 października 2020 r.

UMOWA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 29 maja 2020 r.

DECYZJA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 29 maja 2020 r.

UMOWA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 28 maja 2020r.

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 28 maja 2020 r.

Umowa dla osi 1- wersja archiwalna z dnia 16 marca 2020

Decyzja dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 16 marca 2020

Umowa dla naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-328-18 oraz RPDS.03.03.04-IP.03-02-385-20 wersja archiwalna z dnia 27 lutego 2020 r.

Umowa dla Osi nr 1 – wersja archiwalna z dnia 7 lutego 2020

Decyzja dla osi 1 – wersja archiwalna z dnia 7 lutego 2020

Umowa dla naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-328-18- wersja archiwalna z dnia 9 grudnia 2019 r.

UMOWA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 27 listopada 2019

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 27 listopada 2019

DECYZJA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 25 lipca 2019

UMOWA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 25 lipca 2019

UMOWA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 23 maja 2019

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 23 maja 2019

UMOWA dla Osi 1 – wersja archiwalna z dnia 30 kwietnia 2019

UMOWA dla osi 1 – wersja archiwalna z dnia 19 lutego 2019

UMOWA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 19 lutego 2019

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna 19 lutego 2019

UMOWA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 17 grudnia 2018

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 17 grudnia 2018

UMOWA dla osi 1 – wersja archiwalna z dnia 13 grudnia 2018 r.

UMOWA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 19 września 2018

DECYZJA dla Osi 2-7 – wersja archiwalna z dnia 19 września 2018

UMOWA dla osi 1- wersja archiwalna z dnia 24 lipca 2018

UMOWA dla osi 2-7- wersja archiwalna z dnia 22 czerwca 2018

DECYZJA dla osi 2-7- wersja archiwalna z dnia 22 czerwca 2018

Decyzja dla Osi nr 1 – wersja archiwalna z dnia 29 marca 2018

Umowa dla osi nr 1 – wersja archiwalna z dnia 12 marca 2018

UMOWA dla osi 2-7 wersja archiwalna z dnia 8 marca 2018

DECYZJA dla osi 2-7 wersja archiwalna z dnia 8 marca 2018

UMOWA dla osi 2-7- wersja archiwalna z dnia 9 lutego 2018

DECYZJA dla osi 2-7- wersja archiwalna z dnia 9 lutego 2018

Umowa o dofinansowaniu projektu – osie 2-7- wersja archiwalna z dnia 27.12.2017

Decyzja o dofinansowaniu projektu- osie 2-7- wersja archiwalna z dnia 27.12.017

Umowa o dofinansowaniu projektu dla osi 2-7- wersja archiwalna

Decyzja o dofinansowaniu projektu dla Osi 2-7- wersja archiwalna

Umowa o dofinansowanie projektu dla Działania 3.3- archiwalna

Decyzja o dofinansowaniu projektu dla Działania 3.3- archiwalna

Umowa o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 6.1.4- archiwalna

Decyzja o dofinansowaniu projektu dla Poddziałania 6.1.4- archiwalna

Umowa o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 1.3.4- ZIT AW (schemat C2)

Umowa dla Osi 1 RPO WD 2014-2020 (z wyłączeniem 1.3.4 C2)- wersja archiwalna