Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacje o działaniach Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej znajdują się na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej www.ipaw.walbrzych.eu/bip

Dla informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podstawowym aktem wykonawczym regulującym funkcjonowanie BIP jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. – dalej jako u.d.i.p.). informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Dostęp ten
jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot który udostępnia informację może ponieść
jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem,
może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.

Art. 13 ust. 1 i 13 ust. 2 u.d.i.p. stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2. u.d.i.p, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia: 04.08.2015 10:45
Data udostępnienia: 04.08.2015 10:45
Wyświetl rejestr zmian
  • 25.08.2015 10:00 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 04.08.2015 10:45 - opublikowanie dokumentu w BIP przez Agnieszka Zawadzka