Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Przejdź do stopki strony zawierającej dane kontaktowe i menu nawigacyjne Przejdź do strony BIP
Rozmiar tekstu: Kontrast:  

Załącznik do Uchwały Nr XLI/511/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.IV.2017r.

S T A T U T INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1)         Prezydencie – należy przez to rozumieć, Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

2)         Gminie – należy przez to rozumieć, Gminę Wałbrzych,

3)         IPAW – należy przez to rozumieć, jednostkę budżetową Gminy Wałbrzych pod nazwą Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu,

4)         Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT) – należy przez to rozumieć, instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Za pomocą tego instrumentu partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary funkcjonalne mogą realizować zintegrowane projekty,

5)         Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) – należy przez to rozumieć obszar funkcjonalny utworzony przez jednostki samorządu terytorialnego będące Stronami Porozumienia, które w dniu 22.11.2013 r. podpisały i przyjęły w drodze uchwał rad gmin Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej,

6)         Związku ZIT AW – należy przez to rozumieć, porozumienie jednostek samorządu terytorialnego zawarte na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zakresie współpracy w celu wspólnej realizacji ZIT,

7)         Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013-2020 – należy przez to rozumieć dokument strategiczny Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020,

8)         Strategii ZIT AW – należy przez to rozumieć dokument wykonawczy do Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013-2020 określający zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie, o których mowa w art. 7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 oraz Umowie Partnerstwa,

9)         IZ RPO WD – należy prze to rozumieć, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

10)       Komitecie Monitorującym RPOWD – należy przez to rozumieć, niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, które udziela rekomendacji w zakresie wszelkich dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu, jak i zarządzania środkami strukturalnymi,

11)       RPO WD 2014-2020 – należy przez to rozumieć, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 służący realizacji na terenie województwa dolnośląskiego umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności w rozumieniu art. 5 pkt. 7a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

12)       Porozumienie – porozumienie międzygminne zawarte pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współpracy w celu wspólnej realizacji ZIT.

 § 2. IPAW jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania maksymalnego/pełnego poziomu zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (ZIT).

§ 3. 1. Siedzibą IPAW jest miasto Wałbrzych.

2. Obszar działania IPAW, zgodnie z zawartym Porozumieniem, obejmuje jednostki samorządu terytorialnego tworzące obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej wspólnie wdrażających ZIT.

§ 4. Jednostka organizacyjna gminy, o której mowa w § 2 działa w formie jednostki budżetowej Gminy.

§ 5. Nadzór nad działalnością IPAW sprawuje Prezydent.

Rozdział II.

Zadania i zakres działania jednostki.

§ 6. Do zadań i zakresu działania IPAW należy:

1) realizacja zadań w wariancie maksymalnego/pełnego poziomu zarządzania w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, powierzonych Gminie Wałbrzych w ramach porozumienia międzygminnego przez Gminy tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej w sprawie: zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powierzenia przez Strony Porozumienia Gminie Wałbrzych realizacji zadań w wariancie maksymalnego/pełnego poziomu zarządzania w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej,

2) realizacja zadań powierzonych Związkowi ZIT w ramach porozumienia zawartego przez Związek ZIT, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Wałbrzycha, z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, IZ RPO WD.

3) obsługa Związku ZIT AW,

4) obsługa Komitetu Sterującego Związku ZIT AW i jego Przewodniczącego w zakresie realizowanych zadań.

Rozdział III. Organizacja jednostki.

§ 7. 1. IPAW kieruje Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

2. Zastępca Dyrektora kieruje pracą IPAW i reprezentuje jednostkę na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora.

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia będący jego zwierzchnikiem służbowym Prezydent.

4. Dyrektor kieruje IPAW i odpowiada za jej działalność w ramach udzielonego przez Prezydenta pełnomocnictwa oraz zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania.

5. Dyrektor IPAW zatrudnia i zwalnia pracowników jednostki oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną IPAW i podział czynności między stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

Rozdział IV.

Gospodarka finansowa jednostki.

§ 9. 1. IPAW prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Podstawą działalności finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej „planem finansowym”.

2.    Jednostka budżetowa prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

3.    Jednostka budżetowa posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

 § 10. Jednostka budżetowa IPAW używa pieczęci o treści: „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z adresem, także z numerami NIP i REGON.

§ 11. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.

 

 

 

Statut Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

Podmiot udostępniający: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
Wytworzył lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia: 04.08.2015 10:41
Data udostępnienia: 04.08.2015 10:41
Wyświetl rejestr zmian
  • 11.05.2017 09:12 - aktualizacja treści dokumentu przez Anna Wernecka
  • 04.08.2015 11:21 - aktualizacja treści dokumentu przez Agnieszka Zawadzka
  • 04.08.2015 11:21 - aktualizacja treści dokumentu przez Agnieszka Zawadzka
  • 04.08.2015 11:18 - aktualizacja treści dokumentu przez Agnieszka Zawadzka